Ana səhifə »  Daxili siyasət »  Azərbaycan tərəqqi yolunda
A+   Yenilə  A-
Azərbaycan tərəqqi yolunda

Cənab Prezident İlham Əliyevin ötən 10 illik Prezidentlik fəaliyyətini əks etdirən və yeddi dildə təqdim olunan internet saytı fəaliyyətə başlayıb. “president-az.com” adlı yeni portalda Prezident İlham Əliyevin ötən 10 ili əhatə edən hakimiyyəti dövründə bütün sahələr - iqtisadiyyat, siyasət, beynəlxalq siyasət, sosial təminat, ordu quruculuğu, elm, təhsil, mədəniyyət, idman və digər bölmələr barədə məzmunlu məlumatlar yerləşdirilib. Azərbaycan, ingilis, rus, türk, alman, fransız və ispan dillərində təqdim olunan saytda Azərbaycanın dövlət başçısının genişsahəli fəaliyyəti çox orijinal və sistemli şəkildə təqdim edilir. Azərbaycan Prezidentinin çoxşaxəli, zəngin fəaliyyətini əks etdirən internet resursunun yaradılması real ictimai-siyasi proseslərin fonunda ictimai tələbin zərurətindən irəli gəlir, yeni informasiya resurslarının genişləndiyi bir dövrdə ölkə ictimaiyyətinin öz Siyasi Lideri barədə daha dolğun və əhatəli məlumatlar əldə etməsini şərtləndirir.
İnternet portalı ictimai tələb və təklifin, sosial-siyasi ehtiyacların ödənilməsində bir vasitədir. Məlumat üçün onu xatırlatmaq gərəkdir ki, Azərbaycan Prezidentinin rəsmi internet saytı fəaliyyət göstərir, amma yeni portalın əsas qayələrindən biri internet və multimedia texnologiyalarının ən son nailiyyətlərinə əsaslanaraq dövlət başçısının ötən 10 ildə gördüyü işləri sadə dildə, eyni zamanda, faktlarla, statistik göstəricilər əsasında ölkə və beynəlxalq ictimaiyyətə ətraflı təqdim etmək missiyasıdır.
Bir sözlə, internet saytı Azərbaycanın Siyasi Liderinin çoxminli uğurlarının real fakt və arqumentlərlə təqdimindən başqa, Azərbaycanın ümumi inkişaf göstəriciləri haqqında dərin təhlillərin aparılması üçün zəngin baza yaratmış olur.
Sayt Azərbaycanın dövlət başçısının qətiyyətli, uğurlu, praqmatik və uzaqgörən siyasi xəttinin bir çox komponentlərini, yürütdüyü daxili və xarici siyasətin mühüm detallarını özündə əks etdirməklə ictimaiyyətdə ölkəmizin ötən 10 il ərzində əldə etdiyi nailiyyətlər barədə geniş təsəvvür yaradır. İnternet portalı Prezident İlham Əliyevin Ulu öndər Heydər Əliyev siyasi akademiyasında yetişmiş və müasir dövlət idarəetmə sisteminin banisi zirvəsinə ucalmış şəxsiyyət obrazının bütün çalarlarını canlandırır. Bu, bir reallıqdır ki, Prezident İlham Əliyev 10 il əvvəl siyasi düzənin arxitekturasını formalaşdıraraq Azərbaycanın siyasi mənzərəsində tamamilə yeni keyfiyyət dəyişikliklərinin əsasını qoydu. 2003-cü ildən sonrakı dövr Azərbaycanın siyasi, iqtisadi, sosial, ictimai, humanitar, elmi-mədəni həyatında tamamilə yeni proseslərin baş verdiyi bir tarixi dövrdür və bu mərhələ ölkə iqtisadiyyatında yeniləşmə və keyfiyyət dəyişikliklərinin baş verdiyi bir mərhələ hesab olunmaqla, qarşıda modernləşmə üçün geniş imkanların astanasının başlanğıc tarixi kimi də səciyyələndirilə bilər. Ümummilli lider Heydər Əliyevin yaratdığı milli inkişaf doktrinasını yeni dövrün iqtisadi meyarları əsasında zənginləşdirən Prezident İlham Əliyev ölkəmizin uzunmüddətli tərəqqisi naminə kompleks islahatlar kursunun həyata keçirilməsi üçün prinsipial addımlar atıb.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın müstəqil siyasi kursunu, iqtisadi doktrinasını yeni dövrdə ən mükəmməl şəkildə inkişaf etdirə biləcək ictimai xadim, Siyasi Lider kimi yeni inkişaf erasının tələblərinə uyğun olaraq respublikamızın tərəqqisi və zənginləşməsi üçün islahatlar kursunun yeni konturlarını müəyyən edib. Bu uzaqgörən doktrina ötən 10 ildə reformaların miqyasının daha da genişlənməsinə təkan verib, ölkə iqtisadiyyatında liberalizmin dərinləşdirib, sosioekonomik inkişafın və demokratik cəmiyyətin möhkəmliyini təmin edib, eyni zamanda, azad biznes və maliyyə-kredit institutlarının statusunu gücləndirib.
Prezident İlham Əliyev xalq hakimiyyətinin bütün prinsip və metodlarını nəzərə alaraq ilk növbədə, xalqın, ictimai fikrin tələblərinə uyğun, onların istək və arzularına xidmət edən və xalqın maddi və mənəvi ehtiyaclarını ödəyən, vətəndaş həmrəyliyinin möhkəmlənməsini təmin edən, insanların dövlətə dərin inam və etibarını gücləndirən fəaliyyət institutu yaradıb. Bu demokratikləşmə prosesinin əsas avanqardına çevrilməklə ölkədə milli birliyin, vətəndaş cəmiyyətinin möhkəm bazalarını daha da gücləndirib.
2003-cü ildən sonrakı dövrdə Azərbaycan iqtisadiyyatı həm struktur, həm də inkişaf meyarları baxımından yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub. Bu illər ərzində respublikamızın bütün regionlarının simasının dəyişməsi, böyük infrastruktur şəbəkələrinin yaradılması, iqtisadiyyatın modernizasiyasının reallaşması ölkənin ümumi siyasi və sosial mənzərəsini dəyişdirib.
Xüsusilə qeyd edilməlidir ki, saytda iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələri ilə bağlı bölmələr üzrə yer alan məsələlər diqqət çəkir. Məsələn, “Çoxşaxəli iqtisadiyyat” bölməsində qeyri-neft sektorundakı əldə olunmuş 2,7 dəfə artım, qeyri-neft sektoruna qoyulan yatırımların işsizliyin aradan qaldırılmasına xidmət etməsi, eyni zamanda, “Holland sindromu” barəsində səslənən fikirlərin alt-üst olması, ixrac potensialının dəfələrlə artımı və analoji ardıcıllıqla aid olan sahələrdəki inkişaf səlis şəkildə təqdim olunur. Bundan əlavə, portalın “Makroiqtisadi göstəricilər” bölməsində ölkəmizdə adambaşına düşən ümumi daxili məhsulun 7 dəfədən çox artımı, 1 milyon 200 mindən artıq yeni iş yerinin açılması, yoxsulluq səviyyəsinin 44 faizdən 4 faizə endirilməsi, büdcə gəlirlərində 16 dəfədən çox artım, strateji valyuta ehtiyatlarındakı 30 dəfədən çox olan artım, orta aylıq əməkhaqqının 6 dəfədən çox artımı və digər zəruri prinsiplərin icra edilməsi ölkə iqtisadiyyatının ümumi göstəricilərinə müsbət təsir edən mühüm amil kimi qiymətləndirilir.
Saytdan da göründüyü kimi, Azərbaycanın regionda lider dövlət kimi siyasi nüfuzunun, iqtisadi qüdrətinin, geocoğrafi mövqeyinin artması uğurlu fəaliyyətinin birinci mərhələsidir. Bu mərhələdə respublikamız ölkə daxilində iqtisadi-siyasi məqsədlərə çatmaqla bərabər, xarici əlaqələrin, beynəlxalq əməkdaşlığın dərinləşməsinə və məzmunca yeni çalarlar almasına nail ola bilib. Məhz bu fəaliyyətin əsas istiqamətlərini şərtləndirən amillər sırasında neft siyasəti başlıca yerə malikdir.
Bu baxımdan da 2003-2008-ci illər Azərbaycan iqtisadiyyatının ən sürətli dövrü hesab olunur. Bu beşillikdə Azərbaycan tarixə iqtisadi cəhətdən ən surətlə inkişaf etmiş ölkə kimi daxil olub. Bu dövr ərzində iqtisadiyyatın inkişafı 2,6 dəfə, sənaye potensialı 2,5 dəfə artıb. Yoxsulluğun səviyyəsi 3-4 dəfə aşağı düşüb, büdcə xərcləri 10 dəfədən çox yüksəlib. Eyni zamanda, cənab Prezidentin ilk beşillik fəaliyyəti dövründə növbəti beşillik üçün yeni iqtisadi meyarlar müəyyən olunub, qarşıdakı mərhələdə inkişafın sürətlənməsini təmin edə biləcək möhkəm zəmin yaradılıb. Azərbaycan 2008-ci ildə dünyada iqtisadi inkişaf tempinə görə, lider dövlət kimi adını tarixə yazdırdı. Bu inkişaf davamlı oldu və 2009-cu ildə də respublikamız inkişaf göstəricilərinin səviyyəsinə görə regionda liderliyini qoruyub saxladı. Həyata keçirilən düşünülmüş, təmkinli, lakin olduqca çevik və qətiyyətli, uzaqgörən iqtisadi siyasət Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün uğurlu yekunu təmin etdi. 2006-cı ildə Ümummilli lideri Heydər Əliyev adına Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin Azərbaycan hissəsinin istismara verildi. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin ardınca Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri istifadəyə verildi ki, bu da Azərbaycanın qaz ixracatçısı kimi mövqeyini gücləndirdi.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinin istifadəyə verilməsinin ardından regionda daha yeni bir nəhəng trans-kommunikasiya marşrutunun yaradılması üçün qətiyyətli addım atıldı. Bu, Azərbaycanı dünyaya bağlayacaq strateji nəqliyyat dəhlizi olan Bakı-Tbilisi-Qars (BTQ) dəmiryolu xətti idi. Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu xətti də məhz ötən əsrin ortalarında həyata keçirilən uğurlu neft strategiyasının məntiqi davamıdır. Bəyan edildiyi kimi, Bakı-Tbilisi-Qars layihəsi Azərbaycanın böyük neft-qaz yataqlarının işlənilməsi nəticəsində həyata keçirilən neft-qaz kəmərləri layihələrinin - Azərbaycanı Gürcüstan və Türkiyə ilə birləşdirən Bakı-Supsa, sonra Bakı-Tbilisi-Ceyhan, daha sonra Bakı-Tbilisi-Ərzurum layihələrinin məntiqi nəticəsidir.
2003-2013-cü illər ərzində ölkəmizin inkişaf baxımından yeni mərhələyə qədəm qoyması və iqtisadiyyatın strukturunda keyfiyyət dəyişikliklərinin baş verməsi Azərbaycanın ümumi inkişafını daha da sürətləndirib, büdcənin potensial maliyyə tutumunu genişləndirib. Qeyd olunan illər ərzində ümumi daxili məhsulun həcmi 3,2 dəfə artıb. 2003-2013-cü illər ərzində əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə yönəldilmiş budcə xərcləri 6,5 dəfə, orta aylıq əməkhaqqı 4,2 dəfə, əhalinin gəlirləri 4,7 dəfə, minimum pensiyanın məbləği 7 dəfə, minimum əməkhaqqı 10 dəfə çoxalıb. Yoxsulluq həddi 2003-cu ildəki 35,8 manatdan 3 dəfə artırılaraq 2013-cü ildə 119 manata çatıb. Yoxsulluq səviyyəsi isə bu müddətdə 44,7 faizdən 5 faizə enib. Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyini təmin edə biləcək valyuta ehtiyatları formalaşdırılıb və onun həcmi 48 milyard dolları ötüb. Azərbaycan Cənubi Qafqaz iqtisadiyyatının 85 faizlik hissəsinə malikdir.
İnternet portalında Azərbaycanın yeni inkişaf mərhələsinə daxil olması, modernləşmənin əsas fəlsəfəsi barədə həm statistik, həm də analitik materiallar da diqqəti cəlb edir. Göründüyü kimi, respublikamız keçid dövrünə son verməsinə və yeni innovativ inkişaf mərhələsinə qədəm qoymasına nail oldu. Azərbaycanı postsovet ölkəsi şkalasından çıxaraq yeni modern formada yüksək inkişaf proqnozları ilə irəliləyən güclü statusa malik ölkə kimi səciyyələndirmək daha düzgündür. Keçid iqtisadiyyatı ilə yeni əsrin ilk onilliyində vidalaşan bu ölkənin tərəqqi və milli inkişafının istiqamətlərini müəyyən edən iqtisadi modelin tətbiqi prosesi də uzaqgörən bir siyasi taktika ilə həyata keçməyə başlayıb.
Azərbaycan milli məhsulda elm və təhsilin çəkisinin artırılması və kapital resurslarının zəngin elmi bazaya, kadr potensialına yönləndirilməsi kimi strateji addımlar atmaqdadır. Ölkəmizdə zəngin sərvətlərin insan zənginliyinə, kapitalın intellektual mülkiyyətə transformasiyası təmin edilməklə strateji bir ideyanın - İnsan Kapitalı Fondunun yaradılması təmin edilib. “President-az.com” saytında, həmçinin, Azərbaycanın qarşıdakı inkişaf hədəfləri, iqtisadi-sosial həmlələri də yer alıb. Hədəflər, 2020-ci ilə hesablanmış ana trendlər bütün təfərrüatı ilə ictimai rəydə gələcəyin obrazını təsəvvür etməyə imkan verir. Real mənzərə budur: Azərbaycan milli inkişaf iyerarxiyasının üçüncü frazasına daxil olub. Azərbaycan həqiqətən zəngin bir ölkəyə çevrilmək etapına qədəm qoyaraq davamlı inkişaf dialektikasının qanunauyğunluqlarına rəğmən öz milli intibah modeli ilə irəliləməkdədir. Azərbaycan yaxın onillikdə iqtisadiyyatın məzmununu, sosial islahatların keyfiyyətini və ümumilikdə, ictimai-sosial yaşayış formulunu dəyişməklə ən yüksək keyfiyyətli həyat şəraiti təmin edən makrosivil cəmiyyətin qurulmasını strateji hədəflərə çevirib. Yeni inkişaf mərhələsinin əsas xüsusiyyəti qarşıda duran məqsədlərin daha yüksək səviyyəli, çoxşaxəli olması və zamanın çağırışlarını nəzərə alınması ilə bağlıdır. Bu məqsədlərə nail olmaq üçün ciddi elmi əsaslara söykənən ən müasir idarəetmə üsullarının tətbiqi, strateji yanaşmaların daha uzunmüddətli dövrü əhatə etməsi zəruridir.
Azərbaycan yeni davamlı uğurların və uzunömürlü xoşbəxt gələcəyin astanasındadır. Yeni onillikdə demokratik cəmiyyətin, liberal bazar münasibətlərinə əsaslanan iqtisadi siyasətin yeni müstəvidə və modern mərhələdə gücləndirilməsi, neft gəlirlərinin məqsədyönlü idarə olunması və birbaşa insan amilinə, yəni intellektual kapitala yönəlməsi, qeyri-neft sahələrinin innovativ iqtisadiyyatın baş xəttinə çevrilməsi, kiberinformasiya cəmiyyətinin formalaşdırılması, ən yeni kreativ texnologiyaların meydanının genişləndirilməsi hədəflənmiş sahələrdir.

 
  • Oxunub:  27120  |  
  • Tarix:  27-08-2013  |  
  •    Çap et   |  
Get Adobe Flash player
“İlham Əliyev. İnkişaf - məqsədimizdir” çoxcildliyinin 91-ci kitabı çapdan çıxıb

13 Noyabr 21:31
Azərbaycan ilə Özbəkistan arasında dini-mənəvi sahədə əlaqələrin genişləndirilməsi məsələləri müzakirə olunub
13 Noyabr 21:28
Asiya İnkişaf Bankının “Texniki dəstək” layihəsinin təqdimetmə mərasimi keçirilib
13 Noyabr 20:09
Azərbaycanın kosmik proqramı: Zəngin ənənələr və müasir çağırışlar
13 Noyabr 20:00
Azərbaycanda mövcud nəqliyyat problemləri və onların həll yollarına dair müzakirələr aparılıb
13 Noyabr 19:56
Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsində dağıstanlı deputatlarla görüş keçirilib
13 Noyabr 19:50
Yeni TV-də canlı yayımda Hikmət Babaoğlunun qonağı Milli Məclisin deputatı Aydın Hüseynov olmuşdur (VİDEO)
13 Noyabr 19:45
Sona Əliyeva: Radikal müxalifətin təmsilçiləri xaricdəki havadarlarının sifarişlərini yerinə yetirirlər
13 Noyabr 17:39
AMEA-da tədris prosesinin cari vəziyyəti müzakirə olunub
13 Noyabr 17:31
ABŞ-ın nümayəndə heyəti “ASAN xidmət” mərkəzinin fəaliyyəti ilə tanış olub
13 Noyabr 17:26
Prezident İlham Əliyev Əsas Amerika Yəhudi Təşkilatlarının Prezidentləri Konfransının icraçı sədr müavinini qəbul edib
13 Noyabr 17:24
Azərbaycan Dillər Universitetində Qədim dillər elmi-tədqiqat laboratoriyası fəaliyyətə başlayıb
13 Noyabr 17:21
“Azəriqaz”da istehsalat müşavirəsi keçirilib
13 Noyabr 17:20
Mərkəzi Seçki Komissiyası Gəncədə regional seminar-müşavirə keçirib
13 Noyabr 17:11
Mərkəzi Seçki Komissiyası “Müşahidəçilər üçün yaddaş” kitabçası hazırlayıb
13 Noyabr 17:08
Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı icmasının rəhbəri ABŞ-a səfərə gedib
13 Noyabr 17:06
Prezident İlham Əliyev İranın Mədəniyyət və İslami Əlaqələr Təşkilatının sədrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib
13 Noyabr 17:00
Prezident İlham Əliyev Misirin Nümayəndələr Palatası sədrinin birinci müavininin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib
13 Noyabr 16:49
Prezident İlham Əliyev Rusiya Federasiya Şurasının sədr müavinini və komitə sədrini, Dağıstan Xalq Məclisinin sədrini və sədrin müşavirini qəbul edib
13 Noyabr 16:45
Təhsil nazirinin Fransaya səfəri davam edir
13 Noyabr 16:38
Yevlax şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması layihəsinin icrasına 5 milyon manat ayrılıb
13 Noyabr 16:36
Prezident İlham Əliyev: Ölkəmizdə aparılan siyasət xalq tərəfindən dəstəklənir
13 Noyabr 16:34
Hadi Rəcəbli: Büdcənin sabitliyi və dayanıqlılığının təmin edilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir
13 Noyabr 16:33
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri indiyədək Azərbaycan iqtisadiyyatına 2,2 milyard dollar sərmayə yatırıb
13 Noyabr 16:28
Naqif Həmzəyev: 2020-ci ilin sosialyönümlü büdcəsi əhalinin rifah halının yaxşılaşdırılmasına hesablanıb
13 Noyabr 16:26
Milli Məclisin Sədri Rusiya Federasiya Şurasının sədr müavini ilə görüşüb
13 Noyabr 16:13
Sahibə Qafarova: Bu gün Azərbaycan özünün inkişafında ən yüksək zirvəni yaşamaqdadır
13 Noyabr 16:10
Eldəniz Səlimov: Dünyada Azərbaycan müstəqil siyasət yürüdən ölkə kimi qəbul edilir
13 Noyabr 16:07
Prezident İlham Əliyev “Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədrini qəbul edib
13 Noyabr 16:02
Futbol üzrə Azərbaycan kuboku turnirinin 2019-2020-ci illər mövsümünün püşkü atılıb
13 Noyabr 15:55
Los-Ancelesdə Azərbaycan-Pakistan-Türkiyə dostluq münasibətlərinə həsr olunmuş tədbir keçirilib
13 Noyabr 15:53
Erməni diplomatlar tərəfindən Azərbaycana qarşı yönəlmiş çirkin əməllərin qarşısı alınır
13 Noyabr 15:46
Ticarət obyektlərinin sahibləri ilə görüşdə istehlakçı hüquqlarının qorunmasından bəhs olunub
13 Noyabr 15:43
“Made in Azerbaijan” brendli məhsullar “Food and Hotel China 2019” sərgisində
13 Noyabr 15:38
İlahiyyat İnstitutu: “Heydər Əliyev və Azərbaycan tarixi” bilik yarışında iştirak etmiş tələbələrlə görüş
13 Noyabr 15:24
Eliy Abadi: Azərbaycan tolerantlıq ənənələrinə görə dünyanın ən qabaqcıl ölkələri sırasındadır
13 Noyabr 15:14
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin İqtisadiyyat naziri Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib
13 Noyabr 14:51
Oktyabrda İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinə 384 vətəndaş müraciəti daxil olub
13 Noyabr 14:28
Vyanada Avstriya-Azərbaycan Mədəniyyət və İş Adamları Dərnəyinin ofisi açılıb
13 Noyabr 14:17
Hərbi Hava Qüvvələri əməliyyat təlimi çərçivəsində qarşıya qoyulan tapşırıqları icra edir
13 Noyabr 14:13
Ermənistan Azərbaycanla Gürcüstan arasında qardaşlıq və dostluq münasibətlərinə həmişə nifaq salmağa çalışır
13 Noyabr 14:08
Milli Məclisdə “2020-ci il dövlət büdcəsi haqqında” qanun layihəsi birinci oxunuşda qəbul edilib
13 Noyabr 14:00
AzMİU ilə Türkiyənin Yıldız Texnik Universiteti arasında əlaqələr genişlənir
13 Noyabr 13:57
Hikmət Babaoğlu: “Azərbaycanda son illərin ən yaxşı inkişaf göstəriciləri bu il qeydə alınıb”
13 Noyabr 13:56
Nazir: Azərbaycanla Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin turizm və investisiyaların cəlbi sahələrində əməkdaşlığı genişləndirilə bilər
13 Noyabr 13:52
Təhsil nazirinin müavini Ucar rayonunda
13 Noyabr 13:50
Sahil Babayev: 2020-ci ildə Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan əhaliyə ödənişlərin məbləği 4 milyard 684 milyon manat olacaq
13 Noyabr 13:05
Müdafiə Nazirliyi: Monitorinq insidentsiz başa çatıb
13 Noyabr 13:02
Mikayıl Cabbarov: Azərbaycanla Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin iqtisadi əməkdaşlığı daha da inkişaf edəcək
13 Noyabr 12:51
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin azərbaycanlı icması Sergey Lavrovun fikirləri ilə bağlı bəyanat yayıb
13 Noyabr 12:21
Milli Məclisdə 2020-ci ilin dövlət büdcəsi ilə bağlı müzakirələr davam edir
13 Noyabr 12:13
BŞBPİ: Bakıda yolu bağlayaraq avtomobillərə və vətəndaşlara hücum edən şəxslər saxlanılıblar
13 Noyabr 12:09
Xətai məktəbliləri Gəncə, Şəmkir, Göygöl rayonları üzrə ekskursiyaya çıxıblar
13 Noyabr 12:04
Bilal Dündar: Nəsiminin yubileyi münasibətilə 650 min ağac əkilməsi təşəbbüsü onun xatirəsinə böyük ehtiramdır
13 Noyabr 12:01
Ağcabədidə 18 kilometrlik yol yenidən qurulub
13 Noyabr 12:00
Getaçyu Engida: Azərbaycan regionda və dünyada sülhün və sabitliyin inkişafına töhfə verir
13 Noyabr 11:54
Strateji Elmi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşları Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən mükafatlandırılıb
13 Noyabr 11:42
Sabunçuda sakinlərin problemləri dinlənilib
13 Noyabr 11:24
Nərimanov rayon məktəbliləri “Ölkəmizi tanıyaq” tur-aksiyasında iştirak etməyin sevincini yaşayırlar
13 Noyabr 11:17
Bakıda tanınmış bolqarıstanlı fotoqrafın sərgisi açılıb
13 Noyabr 11:16
Noyabrın 13-ü Beynəlxalq Gözdən Əlillər Günüdür
13 Noyabr 10:47
Bakı Ekspo Mərkəzində “Caspian Ecology” X Azərbaycan Beynəlxalq Ətraf Mühit Sərgisi işə başlayıb
13 Noyabr 10:46
Nəsimi rayon məktəbliləri Gəncə-Şəmkir-Göygöl marşrutu üzrə ekskursiyaya yola düşüblər
13 Noyabr 10:37
Zaqatala məktəbliləri cənub bölgəsi ilə tanış olacaqlar
13 Noyabr 10:36
Ahmet Altay Cengizer: Azərbaycan güclü mədəniyyəti olan ölkədir
13 Noyabr 10:31
Cənub bölgəsinin məktəbliləri Qəbələ-Şəki-Zaqatala marşrutu üzrə tur-aksiyaya qoşulublar
13 Noyabr 10:25
Qax məktəblilərini cənub bölgəsində maraqlı ekskursiyalar gözləyir
13 Noyabr 10:16
Şimal rayonlarından olan yüzə yaxın məktəbli maarifləndirici tur-aksiyaya qoşulub
13 Noyabr 10:04
Avstraliyanın turizm saytı: Səfərə hazırlaşırsınızsa, Azərbaycanı seçin!
13 Noyabr 10:00
Bu gündən “Ölkəmizi tanıyaq” növbəti maarifləndirici tur-aksiya başlayır
13 Noyabr 09:51
Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri atəşkəs rejimini 22 dəfə pozub

Video

 

Müsahibə

»»»
 

Müəlliflər


»»»
ARXİV
B Be Ça Ç Ca C Ş
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
HAVA HAQQINDA
Bakı
gündüz+17 +21
gecə+9 +13