Ana səhifə »  Daxili siyasət »  Azərbaycan tərəqqi yolunda
A+   Yenilə  A-
Azərbaycan tərəqqi yolunda

Cənab Prezident İlham Əliyevin ötən 10 illik Prezidentlik fəaliyyətini əks etdirən və yeddi dildə təqdim olunan internet saytı fəaliyyətə başlayıb. “president-az.com” adlı yeni portalda Prezident İlham Əliyevin ötən 10 ili əhatə edən hakimiyyəti dövründə bütün sahələr - iqtisadiyyat, siyasət, beynəlxalq siyasət, sosial təminat, ordu quruculuğu, elm, təhsil, mədəniyyət, idman və digər bölmələr barədə məzmunlu məlumatlar yerləşdirilib. Azərbaycan, ingilis, rus, türk, alman, fransız və ispan dillərində təqdim olunan saytda Azərbaycanın dövlət başçısının genişsahəli fəaliyyəti çox orijinal və sistemli şəkildə təqdim edilir. Azərbaycan Prezidentinin çoxşaxəli, zəngin fəaliyyətini əks etdirən internet resursunun yaradılması real ictimai-siyasi proseslərin fonunda ictimai tələbin zərurətindən irəli gəlir, yeni informasiya resurslarının genişləndiyi bir dövrdə ölkə ictimaiyyətinin öz Siyasi Lideri barədə daha dolğun və əhatəli məlumatlar əldə etməsini şərtləndirir.
İnternet portalı ictimai tələb və təklifin, sosial-siyasi ehtiyacların ödənilməsində bir vasitədir. Məlumat üçün onu xatırlatmaq gərəkdir ki, Azərbaycan Prezidentinin rəsmi internet saytı fəaliyyət göstərir, amma yeni portalın əsas qayələrindən biri internet və multimedia texnologiyalarının ən son nailiyyətlərinə əsaslanaraq dövlət başçısının ötən 10 ildə gördüyü işləri sadə dildə, eyni zamanda, faktlarla, statistik göstəricilər əsasında ölkə və beynəlxalq ictimaiyyətə ətraflı təqdim etmək missiyasıdır.
Bir sözlə, internet saytı Azərbaycanın Siyasi Liderinin çoxminli uğurlarının real fakt və arqumentlərlə təqdimindən başqa, Azərbaycanın ümumi inkişaf göstəriciləri haqqında dərin təhlillərin aparılması üçün zəngin baza yaratmış olur.
Sayt Azərbaycanın dövlət başçısının qətiyyətli, uğurlu, praqmatik və uzaqgörən siyasi xəttinin bir çox komponentlərini, yürütdüyü daxili və xarici siyasətin mühüm detallarını özündə əks etdirməklə ictimaiyyətdə ölkəmizin ötən 10 il ərzində əldə etdiyi nailiyyətlər barədə geniş təsəvvür yaradır. İnternet portalı Prezident İlham Əliyevin Ulu öndər Heydər Əliyev siyasi akademiyasında yetişmiş və müasir dövlət idarəetmə sisteminin banisi zirvəsinə ucalmış şəxsiyyət obrazının bütün çalarlarını canlandırır. Bu, bir reallıqdır ki, Prezident İlham Əliyev 10 il əvvəl siyasi düzənin arxitekturasını formalaşdıraraq Azərbaycanın siyasi mənzərəsində tamamilə yeni keyfiyyət dəyişikliklərinin əsasını qoydu. 2003-cü ildən sonrakı dövr Azərbaycanın siyasi, iqtisadi, sosial, ictimai, humanitar, elmi-mədəni həyatında tamamilə yeni proseslərin baş verdiyi bir tarixi dövrdür və bu mərhələ ölkə iqtisadiyyatında yeniləşmə və keyfiyyət dəyişikliklərinin baş verdiyi bir mərhələ hesab olunmaqla, qarşıda modernləşmə üçün geniş imkanların astanasının başlanğıc tarixi kimi də səciyyələndirilə bilər. Ümummilli lider Heydər Əliyevin yaratdığı milli inkişaf doktrinasını yeni dövrün iqtisadi meyarları əsasında zənginləşdirən Prezident İlham Əliyev ölkəmizin uzunmüddətli tərəqqisi naminə kompleks islahatlar kursunun həyata keçirilməsi üçün prinsipial addımlar atıb.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın müstəqil siyasi kursunu, iqtisadi doktrinasını yeni dövrdə ən mükəmməl şəkildə inkişaf etdirə biləcək ictimai xadim, Siyasi Lider kimi yeni inkişaf erasının tələblərinə uyğun olaraq respublikamızın tərəqqisi və zənginləşməsi üçün islahatlar kursunun yeni konturlarını müəyyən edib. Bu uzaqgörən doktrina ötən 10 ildə reformaların miqyasının daha da genişlənməsinə təkan verib, ölkə iqtisadiyyatında liberalizmin dərinləşdirib, sosioekonomik inkişafın və demokratik cəmiyyətin möhkəmliyini təmin edib, eyni zamanda, azad biznes və maliyyə-kredit institutlarının statusunu gücləndirib.
Prezident İlham Əliyev xalq hakimiyyətinin bütün prinsip və metodlarını nəzərə alaraq ilk növbədə, xalqın, ictimai fikrin tələblərinə uyğun, onların istək və arzularına xidmət edən və xalqın maddi və mənəvi ehtiyaclarını ödəyən, vətəndaş həmrəyliyinin möhkəmlənməsini təmin edən, insanların dövlətə dərin inam və etibarını gücləndirən fəaliyyət institutu yaradıb. Bu demokratikləşmə prosesinin əsas avanqardına çevrilməklə ölkədə milli birliyin, vətəndaş cəmiyyətinin möhkəm bazalarını daha da gücləndirib.
2003-cü ildən sonrakı dövrdə Azərbaycan iqtisadiyyatı həm struktur, həm də inkişaf meyarları baxımından yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub. Bu illər ərzində respublikamızın bütün regionlarının simasının dəyişməsi, böyük infrastruktur şəbəkələrinin yaradılması, iqtisadiyyatın modernizasiyasının reallaşması ölkənin ümumi siyasi və sosial mənzərəsini dəyişdirib.
Xüsusilə qeyd edilməlidir ki, saytda iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələri ilə bağlı bölmələr üzrə yer alan məsələlər diqqət çəkir. Məsələn, “Çoxşaxəli iqtisadiyyat” bölməsində qeyri-neft sektorundakı əldə olunmuş 2,7 dəfə artım, qeyri-neft sektoruna qoyulan yatırımların işsizliyin aradan qaldırılmasına xidmət etməsi, eyni zamanda, “Holland sindromu” barəsində səslənən fikirlərin alt-üst olması, ixrac potensialının dəfələrlə artımı və analoji ardıcıllıqla aid olan sahələrdəki inkişaf səlis şəkildə təqdim olunur. Bundan əlavə, portalın “Makroiqtisadi göstəricilər” bölməsində ölkəmizdə adambaşına düşən ümumi daxili məhsulun 7 dəfədən çox artımı, 1 milyon 200 mindən artıq yeni iş yerinin açılması, yoxsulluq səviyyəsinin 44 faizdən 4 faizə endirilməsi, büdcə gəlirlərində 16 dəfədən çox artım, strateji valyuta ehtiyatlarındakı 30 dəfədən çox olan artım, orta aylıq əməkhaqqının 6 dəfədən çox artımı və digər zəruri prinsiplərin icra edilməsi ölkə iqtisadiyyatının ümumi göstəricilərinə müsbət təsir edən mühüm amil kimi qiymətləndirilir.
Saytdan da göründüyü kimi, Azərbaycanın regionda lider dövlət kimi siyasi nüfuzunun, iqtisadi qüdrətinin, geocoğrafi mövqeyinin artması uğurlu fəaliyyətinin birinci mərhələsidir. Bu mərhələdə respublikamız ölkə daxilində iqtisadi-siyasi məqsədlərə çatmaqla bərabər, xarici əlaqələrin, beynəlxalq əməkdaşlığın dərinləşməsinə və məzmunca yeni çalarlar almasına nail ola bilib. Məhz bu fəaliyyətin əsas istiqamətlərini şərtləndirən amillər sırasında neft siyasəti başlıca yerə malikdir.
Bu baxımdan da 2003-2008-ci illər Azərbaycan iqtisadiyyatının ən sürətli dövrü hesab olunur. Bu beşillikdə Azərbaycan tarixə iqtisadi cəhətdən ən surətlə inkişaf etmiş ölkə kimi daxil olub. Bu dövr ərzində iqtisadiyyatın inkişafı 2,6 dəfə, sənaye potensialı 2,5 dəfə artıb. Yoxsulluğun səviyyəsi 3-4 dəfə aşağı düşüb, büdcə xərcləri 10 dəfədən çox yüksəlib. Eyni zamanda, cənab Prezidentin ilk beşillik fəaliyyəti dövründə növbəti beşillik üçün yeni iqtisadi meyarlar müəyyən olunub, qarşıdakı mərhələdə inkişafın sürətlənməsini təmin edə biləcək möhkəm zəmin yaradılıb. Azərbaycan 2008-ci ildə dünyada iqtisadi inkişaf tempinə görə, lider dövlət kimi adını tarixə yazdırdı. Bu inkişaf davamlı oldu və 2009-cu ildə də respublikamız inkişaf göstəricilərinin səviyyəsinə görə regionda liderliyini qoruyub saxladı. Həyata keçirilən düşünülmüş, təmkinli, lakin olduqca çevik və qətiyyətli, uzaqgörən iqtisadi siyasət Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün uğurlu yekunu təmin etdi. 2006-cı ildə Ümummilli lideri Heydər Əliyev adına Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin Azərbaycan hissəsinin istismara verildi. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin ardınca Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri istifadəyə verildi ki, bu da Azərbaycanın qaz ixracatçısı kimi mövqeyini gücləndirdi.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinin istifadəyə verilməsinin ardından regionda daha yeni bir nəhəng trans-kommunikasiya marşrutunun yaradılması üçün qətiyyətli addım atıldı. Bu, Azərbaycanı dünyaya bağlayacaq strateji nəqliyyat dəhlizi olan Bakı-Tbilisi-Qars (BTQ) dəmiryolu xətti idi. Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu xətti də məhz ötən əsrin ortalarında həyata keçirilən uğurlu neft strategiyasının məntiqi davamıdır. Bəyan edildiyi kimi, Bakı-Tbilisi-Qars layihəsi Azərbaycanın böyük neft-qaz yataqlarının işlənilməsi nəticəsində həyata keçirilən neft-qaz kəmərləri layihələrinin - Azərbaycanı Gürcüstan və Türkiyə ilə birləşdirən Bakı-Supsa, sonra Bakı-Tbilisi-Ceyhan, daha sonra Bakı-Tbilisi-Ərzurum layihələrinin məntiqi nəticəsidir.
2003-2013-cü illər ərzində ölkəmizin inkişaf baxımından yeni mərhələyə qədəm qoyması və iqtisadiyyatın strukturunda keyfiyyət dəyişikliklərinin baş verməsi Azərbaycanın ümumi inkişafını daha da sürətləndirib, büdcənin potensial maliyyə tutumunu genişləndirib. Qeyd olunan illər ərzində ümumi daxili məhsulun həcmi 3,2 dəfə artıb. 2003-2013-cü illər ərzində əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə yönəldilmiş budcə xərcləri 6,5 dəfə, orta aylıq əməkhaqqı 4,2 dəfə, əhalinin gəlirləri 4,7 dəfə, minimum pensiyanın məbləği 7 dəfə, minimum əməkhaqqı 10 dəfə çoxalıb. Yoxsulluq həddi 2003-cu ildəki 35,8 manatdan 3 dəfə artırılaraq 2013-cü ildə 119 manata çatıb. Yoxsulluq səviyyəsi isə bu müddətdə 44,7 faizdən 5 faizə enib. Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyini təmin edə biləcək valyuta ehtiyatları formalaşdırılıb və onun həcmi 48 milyard dolları ötüb. Azərbaycan Cənubi Qafqaz iqtisadiyyatının 85 faizlik hissəsinə malikdir.
İnternet portalında Azərbaycanın yeni inkişaf mərhələsinə daxil olması, modernləşmənin əsas fəlsəfəsi barədə həm statistik, həm də analitik materiallar da diqqəti cəlb edir. Göründüyü kimi, respublikamız keçid dövrünə son verməsinə və yeni innovativ inkişaf mərhələsinə qədəm qoymasına nail oldu. Azərbaycanı postsovet ölkəsi şkalasından çıxaraq yeni modern formada yüksək inkişaf proqnozları ilə irəliləyən güclü statusa malik ölkə kimi səciyyələndirmək daha düzgündür. Keçid iqtisadiyyatı ilə yeni əsrin ilk onilliyində vidalaşan bu ölkənin tərəqqi və milli inkişafının istiqamətlərini müəyyən edən iqtisadi modelin tətbiqi prosesi də uzaqgörən bir siyasi taktika ilə həyata keçməyə başlayıb.
Azərbaycan milli məhsulda elm və təhsilin çəkisinin artırılması və kapital resurslarının zəngin elmi bazaya, kadr potensialına yönləndirilməsi kimi strateji addımlar atmaqdadır. Ölkəmizdə zəngin sərvətlərin insan zənginliyinə, kapitalın intellektual mülkiyyətə transformasiyası təmin edilməklə strateji bir ideyanın - İnsan Kapitalı Fondunun yaradılması təmin edilib. “President-az.com” saytında, həmçinin, Azərbaycanın qarşıdakı inkişaf hədəfləri, iqtisadi-sosial həmlələri də yer alıb. Hədəflər, 2020-ci ilə hesablanmış ana trendlər bütün təfərrüatı ilə ictimai rəydə gələcəyin obrazını təsəvvür etməyə imkan verir. Real mənzərə budur: Azərbaycan milli inkişaf iyerarxiyasının üçüncü frazasına daxil olub. Azərbaycan həqiqətən zəngin bir ölkəyə çevrilmək etapına qədəm qoyaraq davamlı inkişaf dialektikasının qanunauyğunluqlarına rəğmən öz milli intibah modeli ilə irəliləməkdədir. Azərbaycan yaxın onillikdə iqtisadiyyatın məzmununu, sosial islahatların keyfiyyətini və ümumilikdə, ictimai-sosial yaşayış formulunu dəyişməklə ən yüksək keyfiyyətli həyat şəraiti təmin edən makrosivil cəmiyyətin qurulmasını strateji hədəflərə çevirib. Yeni inkişaf mərhələsinin əsas xüsusiyyəti qarşıda duran məqsədlərin daha yüksək səviyyəli, çoxşaxəli olması və zamanın çağırışlarını nəzərə alınması ilə bağlıdır. Bu məqsədlərə nail olmaq üçün ciddi elmi əsaslara söykənən ən müasir idarəetmə üsullarının tətbiqi, strateji yanaşmaların daha uzunmüddətli dövrü əhatə etməsi zəruridir.
Azərbaycan yeni davamlı uğurların və uzunömürlü xoşbəxt gələcəyin astanasındadır. Yeni onillikdə demokratik cəmiyyətin, liberal bazar münasibətlərinə əsaslanan iqtisadi siyasətin yeni müstəvidə və modern mərhələdə gücləndirilməsi, neft gəlirlərinin məqsədyönlü idarə olunması və birbaşa insan amilinə, yəni intellektual kapitala yönəlməsi, qeyri-neft sahələrinin innovativ iqtisadiyyatın baş xəttinə çevrilməsi, kiberinformasiya cəmiyyətinin formalaşdırılması, ən yeni kreativ texnologiyaların meydanının genişləndirilməsi hədəflənmiş sahələrdir.

 
  • Oxunub:  25470  |  
  • Tarix:  27-08-2013  |  
  •    Çap et   |  
Get Adobe Flash player
Yüksək dövlət qayğısı ilə əhatə olunan Azərbaycan mətbuatı özünün inkişaf dövrünü yaşayır

22 İyul 21:54
Fərdi jurnalist yazıları müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıb
22 İyul 21:44
Litvanın və İordaniyanın Azərbaycandakı səfirlərinin diplomatik fəaliyyəti başa çatır
22 İyul 20:58
“EYOF Bakı 2019” XV Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalının tennis yarışlarının ikinci günü başa çatıb
22 İyul 20:45
Azərbaycanın Gənclər və İdman naziri Slovakiya Baş Nazirinin müavini ilə görüşüb
22 İyul 20:41
Azərbaycan Prezidenti milli bayram münasibətilə misirli həmkarını təbrik edib
22 İyul 20:25
ATƏT-in İnsan Ölçüsü üzrə görüşündə Azərbaycanda insan hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı görülən işlərdən danışılıb
22 İyul 20:22
Məhkəmə-hüquq islahatlarının yeni mərhələsi
22 İyul 18:04
BDU-nun rektoru Milli Mətbuat Günü münasibətilə görüş keçirib
22 İyul 18:01
Qadın güləşçimiz “EYOF Bakı 2019”un gümüş medalına sahib olub
22 İyul 18:00
AzerTelecom Microsoft şirkətinin rəsmi tərəfdaşı oldu
22 İyul 17:59
Vergilər nazirinin müavini Qaxda vətəndaşları qəbul edib
22 İyul 17:55
Milli Məclisin deputatı Sahibə Qafarova seçicilərlə görüş keçirib
22 İyul 17:37
“EYOF 2019” Güləşçimiz Həsrət Cəfərov komandamızın aktivinə dördüncü qızıl medalı yazdırıb
22 İyul 17:18
Bakıda "Si Cinpinin yeni dövrü Çin səciyyəvi sosializm ideyası" mövzusunda konfrans keçirilib
22 İyul 17:13
Əli Əhmədov: Azərbaycanda insanlar öz həyatları, övladlarının gələcəyi üçün hər hansı narahatlıq yaşamırlar
22 İyul 17:11
Səttar Möhbalıyev: Azərbaycanda mətbu nəşrlərin sərbəst fəaliyyəti, jurnalistlərin öz iradələrini azad şəkildə ifadə etməsi üçün bütün imkanlar yaradılıb
22 İyul 17:10
İsmayıllıda Milli Mətbuat Günü qeyd olunub
22 İyul 17:04
Yunan-Roma güləşçisi Qurban Qurbanov festivalda Azərbaycana üçüncü qızıl medalı qazandırıb
22 İyul 17:01
Gədəbəyin Koroğlu qalasına yol çəkilib
22 İyul 16:26
Bakıda “Gənc Qırğız şeiri antologiyası” şeirlər toplusunun təqdimatı olub
22 İyul 16:23
Çağırışçıların hərbi hissələrə qəbulu prosesi davam edir
22 İyul 16:01
Komitə sədri: Çin ilə Azərbaycan arasında əlaqələr yüksələn xətt üzrə inkişaf edir
22 İyul 16:00
Baş nazir: Müasir Azərbaycan mətbuatı bütün sahələrdə əldə edilən nailiyyətlərə uyğun olaraq, öz inkişaf dövrünü yaşayıb
22 İyul 15:26
Azərbaycanlıların 83,4 faizi xaricə dəmir yolu və avtomobil nəqliyyatından istifadə edərək gedib
22 İyul 15:19
Hikmət Babaoğlu: 144 yaşlı milli mətbuatımız ötən zaman ərzində böyük inkişaf yolu keçib
22 İyul 15:12
Prezident İlham Əliyev Çin Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin nümayəndə heyətini qəbul edib
22 İyul 15:05
“Azərsu” ASC-nin sədri Şəkidə vətəndaşları qəbul edib
22 İyul 14:59
Azərbaycanla Türkiyənin əmlak idarəçiliyi sahəsində əməkdaşlığı daha da genişlənir
22 İyul 14:53
“Gənc Heydərçilər” hərbi-vətənpərvərlik təmayüllü yay istirahət düşərgəsi davam edir
22 İyul 14:42
“EYOF Bakı 2019”: Kişi və qadın voleybolçuların yarışında ilk görüşlər başa çatıb
22 İyul 14:38
Altı ayda ölkəyə gələn əcnəbilərin 40 faizdən çoxu hava nəqliyyatından istifadə edib
22 İyul 14:29
Milli Mətbuat Günü münasibətilə Qaradağ Rayon İcra Hakimiyyətində tədbir keçirilib
22 İyul 14:04
Mədəniyyət naziri “Real” televiziyasına müsahibə verib
22 İyul 13:45
Əli Əhmədov: Yeni Azərbaycan Partiyası olaraq fəaliyyətimizdə mətbuatla əməkdaşlığa böyük əhəmiyyət veririk
22 İyul 13:40
Baş Nazirin müavini, YAP Sədrinin müavini-İcra katibi Əli Əhmədov 22 iyul Milli Mətbuat Günü münasibətilə kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri ilə görüşüb
22 İyul 13:27
Azərbaycanın və Ukraynanın Gənclər və İdman nazirlikləri arasında Bədən tərbiyəsi və idman sahəsində İkiillik Əməkdaşlıq Proqramı imzalanıb
22 İyul 13:16
Milli Mətbuat Günü münasibətilə keçirilmiş müsabiqənin nəticələri təsdiq edilib
22 İyul 13:10
Baş nazirin müavini: Azərbaycanda mətbuatın sərbəst fəaliyyəti üçün heç bir maneə yoxdur
22 İyul 12:58
Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunda təlim: İş həyatında sosial məsuliyyət və etik-davranış qaydaları
22 İyul 12:50
Azərbaycanda nəşr olunan qəzetlərə əlavə maliyyə yardımı ayrılıb
22 İyul 12:45
Təhsil Nazirliyi yanında İctimai Şura yaradılır
22 İyul 12:38
Hesablama Palatası daha bir kənar dövlət maliyyə nəzarətinin nəticələrini açıqlayıb
22 İyul 12:29
XV Avropa Gənclər Olimpiya Festivalında kişi və qadın voleybolçular mübarizəyə başlayıblar
22 İyul 12:06
Yaqub Mahmudov: KİV-lər Azərbaycanın dövlətçilik maraqlarını hər şeydən uca tuturlar
22 İyul 12:03
MM-in deputatı: Azərbaycan mətbuatı Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimayyətinə çatdırılmasında mühüm rol oynayır
22 İyul 11:59
Jurnalistika ixtisasına qəbul olmaq istəyən abituriyentlərin nəzərinə
22 İyul 11:57
Altı ayda Bakı Limanından daşınan TIR-ların sayı 57,8 faiz artıb
22 İyul 11:36
Hikmət Şikarov: 144 il ərzində Azərbaycan milli mətbuatı zəngin və mənalı bir inkişaf yolu keçib
22 İyul 11:21
Dövlət Gömrük Komitəsinin bəzi gömrük ödənişləri “ASAN ödəniş” sisteminə inteqrasiya olunub
22 İyul 11:18
Prezident İlham Əliyev: Bünövrəsi "Əkinçi" ilə qoyulmuş milli mətbuatımız bu gün Azərbaycanın dünyada eşidilən səsidir
22 İyul 11:08
Bakıda II Azərbaycan Beynəlxalq Reklam və Çap İşləri sərgisi keçiriləcək
22 İyul 11:02
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti: Yeni layihənın ilkin nəticələri uğurlu alınıb
22 İyul 10:56
Əlilliyi olan bir qrup şəxs “Duzdağ” fizioterapiya mərkəzinə yola salınıb
22 İyul 10:54
Cəlilabad-Yardımlı yolunun yenidən qurulması yekunlaşır
22 İyul 10:42
XV Avropa gənclər Yay Olimpiya Festivalının ikinci günündə güləşçilər 7 çəki dərəcəsində yarışacaqlar
22 İyul 10:38
Azərbaycan mətbuatının nümayəndələri Fəxri xiyabanda ulu öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət ediblər
22 İyul 10:30
Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalının tennis yarışlarının ikinci gününün oyunları başlayıb
22 İyul 10:28
Avropa Gənclər Olimpiya Festivalının atletika yarışları başlayıb
22 İyul 10:15
Azərbaycan milli mətbuatının yaranmasından 144 il ötür
21 İyul 21:47
XV Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalının təntənəli açılış mərasimi keçirilib
21 İyul 20:13
“EYOF Bakı 2019”un birinci günündə medal siyahısına Azərbaycan yığma komandası başçılıq edir
21 İyul 20:07
IX Beynəlxalq Multikulturalizm Yay Məktəbi başa çatıb
21 İyul 17:55
Milli Məclisin deputatı Qənirə Paşayeva Tailandda bir sıra görüşlər keçirib
21 İyul 13:40
Gənclər və İdman naziri: Olimpiya Festivalına 6750 bilet satılıb
21 İyul 12:49
Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalının Əməliyyat Komitəsi mətbuat konfransı keçirib
21 İyul 10:35
Ermənistan silahlı qüvvələri atəşkəs rejimini 17 dəfə pozub
21 İyul 09:48
XV Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalının tennis yarışları start götürüb
21 İyul 09:46
Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalı ilə əlaqədar polis gücləndirilmiş iş rejiminə keçib
20 İyul 21:11
AOK: Avropanın güclü yeniyetmə idmançıları Bakıda mübarizəyə hazırdırlar
20 İyul 19:53
Azad Rəhimov: XV Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalı atletlər və idman həvəskarlarının xatirəsində xoş izlər buraxacaq

Video

 

Müsahibə

 

Müəlliflər


»»»
ARXİV
B Be Ça Ç Ca C Ş
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
HAVA HAQQINDA