Ana səhifə »  Daxili siyasət »  MÜASİR ÇAĞIRIŞ KONTEKSTİNDƏ AZƏRBAYCANIN İNKİŞAF MODELİ
A+   Yenilə  A-
MÜASİR ÇAĞIRIŞ KONTEKSTİNDƏ AZƏRBAYCANIN İNKİŞAF MODELİ

Bütün dövrlərin əsas xarakteristikası dövrün tələblərinə ölkələrin öz inkişafı ilə cavab verə bilməsi məsələsi hesab edilir. Müasirlik tələblərinə bütün dövlətlərin, o cümlədən, iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş və demokratiya parametrləri ilə nümunəvi ölkələrin də uyğunluğu daima müzakirə edilən mövzulardandır. Müasirlik zənginləşən və bəşəriyyəti irəli aparan bir tendensiyadır və ona bağlılıq hər bir dövlətin daima maraq dairəsindədir. Bu baxımdan XXI əsr müasirlik etalonu kimi demokratiyanı, insan hüquqlarının qorunmasını, bazar münasibətlərini ehtiva edən iqtisadi inkişafı, tolerantlığı və ekologiyaya qayğını qəbul edir.
Bu parametrlər insan cəmiyyətinin minilliklərlə təkamülündən irəli gələn məsələlərdir və ümumən onların prioritetliyi bütün dünya tərəfindən qəbul edilir. Onların yaranmasına bütün dünya öz töhfəsini verib və bir sıra ölkələrdə tətbiqi müsbət nəticələrini verə bilib.
1991-ci ildə dövlət müstəqilliyini yenidən bərpa edən Azərbaycan xalqı da öz inkişafını məhz müasirlik çağırışları ilə bağlamağı qəti qərarlaşdırdı. Ancaq ilk illərdə hakimiyyətdə milli maraqlardan uzaq olan qrupların olması nəinki bu istəkləri reallaşdırdı, əksinə ölkədə vəziyyətin pisləşməsinə səbəb oldu, xalqın müasirlik arzularını zamanca xeyli uzaqlara atdı.
1991-1993-cü illərdəki zəif siyasi hakimiyyət yeni müstəqillik qazanmış Azərbaycanın problemlərini artırdı, onun perspektivini heçə endirdi. Bu siyasət Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsinin Ermənistan tərəfindən işğal olunmasına, islahatların gecikməsinə, iqtisadiyyatın geriləməsinə, beynəlxalq aləmdə nüfuzun düşməsinə gətirib çıxartdı. Nəticədə isə ölkə vətəndaş müharibəsi və müstəqilliyin itirilməsi qorxusu ilə üzləşdi. Bu gedişatla yeni müstəqil dövlət qarşısına qoyduğu heç bir məqsədə çata bilməyəcəkdi.
Ancaq 1993-cü ilin 15 iyununda Azərbaycan xalqının tələbi ilə yenidən siyasi hakimiyyətə gələn Ulu öndər Heydər Əliyev özünün titanik fəaliyyəti ilə güclü və demokratik Azərbaycan quruculuğunun əsasını qoydu.
Dünyada mərkəzləşdirilmiş planlı iqtisadiyyatdan bazar iqtisadiyyatına keçid təcrübəsi olmadığı halda Ümummilli lider bu tarixi missiyanı şərəflə həyata keçirə bildi. Bu keçid planı indinin özündə də dünyanın bir çox ölkələrində böyük maraq doğurmaqdadır.
Həmin təcrübənin özəlliyi ondadır ki, bu mürəkkəb fəaliyyət Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsinin qonşu Ermənistan tərəfindən işğal edildiyi və əhalisinin 15 faizinin öz ölkəsində ağır şəraitdə yaşadığı bir şəraitdə həyata keçirilmişdi.
Ulu öndərin müstəqil Azərbaycan Respublikasının Prezidenti olduğu 10 il ərzində ölkədə dövlətçiliyin ciddi bünövrəsi qoyuldu, respublika dünya birliyində öz layiqli yerini tutdu.
İlk növbədə, ölkədə siyasi stabillik yaradıldı və dövlət intizamı möhkəmləndirildi. Ciddi hüquqi islahatlara başlanıldı və nəticədə 1995-ci ildə müstəqil Azərbaycan dövlətinin ilk Konstitusiyası qəbul edildi. Həm özünün tarixi təcrübəsini, həm də dünyanın demokratik ölkələrinin dövlət quruculuğu təcrübəsini özündə birləşdirən əsas qanun sonradan inkişafa təkan verən əsas hüquqi sənəd oldu.
Bu proseslər sonradan ciddi tədqiqatlar mövzusuna çevrildi. Belə ki, keçid dövründə yaşayan və ərazisinin bir hissəsi işğal altında olan ölkədə ciddi islahatların keçirilməsi böyük siyasi risk, qətiyyət və təcrübə tələb edirdi. Həmçinin, ölkənin bu islahatlar üçün müvafiq maliyyə bazası, hazırlıqlı kadr potensialı yox idi. Beynəlxalq aləmdə də Azərbaycanın oturuşmuş və nüfuzlu müttəfiqlər sistemi də formalaşmışdı.
Ancaq bununla belə, Heydər Əliyev öz potensialına və Azərbaycan cəmiyyətinin intellektual potensialına inanaraq tarixi addımlar atmağa başladı. Zaman keçdikcə Ulu öndərin həmin dövr fəaliyyətinin düzgünlüyü dəfələrlə sübut olundu. Düşünülmüş strategiya tək başlanğıc dövrdə deyil, sonrakı mərhələlərdə də tətbiq edilirdi və öz səmərəsini daima göstərirdi. Ancaq ümumi xətt bir dəfə götürülməyib, inkişaf prosesində korrektə edilir, daha yaxşı varianta üstünlük verilirdi.
Bunun nəticəsidir ki, bir tərəfdən islahatlar aparılır, yeniliklər tətbiq edilir, digər tərəfdən isə, artıq müsbət nəticələr özünü göstərməyə başlayırdı.
1993-1994-cü illərdə Heydər Əliyev tərəfindən atılan addımlar özünü ictimai stabilliyin yaradılmasında, hüququn aliliyinin təmin edilməsində, iqtisadi böhranın dayanmasında, nizami ordunun formalaşmasında göstərməyə başladı. Prezidentin Sədrliyi ilə Konstitusiya komissiyası il yarım ərzində dünya və milli təcrübəyə əsaslanan demokratik konstitusiya layihəsini hazırlamağa nail oldu.
1995-ci ilin 12 noyabr tarixində yeni Konstitusiyanın ümumxalq referendumunda qəbulu və eyni zamanda, parlament - Milli Məclisə ilk seçkilərin keçirilməsi ilə müstəqil Azərbaycanın yeni səhifəsinin açılmasına nail olundu.
Yeni əsas qanun islahatlara, cəmiyyətin modernləşməsinə ciddi hüquqi əsas yaratdı və ümumən Azərbaycan dövlətçiliyinin prioritet istiqamətlərini açıq şəkildə göstərdi.
2002-ci və 2009-cu illərdə Konstitusiyaya edilən düzəliş və dəyişikliklər onun məzmunu və əsas prinsiplərini dəyişmədən demokratik ruhunu daha da dərinləşdirməyə imkan verdi. Ötən 20 ildə əsas qanun dövrün tələblərinə cavab verərək, müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsinə, beynəlxalq aləmdə nüfuzumuzun yüksəldilməsinə xidmət etdi.
Konstitusiyanın əsas qayəsi hüquqi, demokratik dövlət quruculuğu, insan hüquq və azadlıqlarının qorunması və azad sahibkarlıq mühitinin təmin edilməsi idi. Bundan irəli gələrək 1998-ci ildə mətbuat üzərindən dövlət senzurası ləğv edildi, həmin ildə Konstitusiya Məhkəməsi yaradıldı. 1999-cu ildə yerli idarəetmə orqanları olan bələdiyyələrə ilk seçkilər keçirildi, 2001-ci ildə Azərbaycan Avropa Şurasına qəbul edildi, 2002-ci ildə insan hüquqları üzrə müvəkkil (ombudsman) institutu təsis edildi.
Heydər Əliyev dövlət quruculuğu fəlsəfəsinə uyğun olaraq 2003-cü ilədək müstəqil və müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin bütün əsas xarakteristikasını təmin etdi. Bu hüquqi, demokratik dövlət, azad sahibkarlıq və beynəlxalq birliyə harmonik inteqrasiya amilləri idi. XX əsrin 90-cı illərində Azərbaycanın problemlərinin düzgün analizi, şok terapiyasını istisna edərək iqtisadi islahatların keçirilməsi, zəruri dövlət quruculuğu təcrübəsinin toplanması tədricən Azərbaycanın güclənməsinə səbəb oldu.
Bu uğurlar Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarına qarşı qəsbkarlığı olmasaydı daha geniş və dərin ola bilərdi. 1988-ci ildə hələ Sovet İttifaqı dövründə mərkəzi hakimiyyətə arxalanaraq respublikamıza qarşı iddia ilə çıxış edən Ermənistan, müstəqilliyimizin ilk illərində Azərbaycanda mürəkkəb daxili vəziyyətdən istifadə edərək torpaqların bir hissəsini işğal etməyə nail oldu.
Ermənistanın Azərbaycana qarşı aqressiyasının daha uzağa gedən planları var idi. Ancaq 1993-cü ildə Ümummilli lider Heydər Əliyevin xalqın çağırışı ilə yenidən hakimiyyətə qayıdışı bu perspektivləri alt-üst etdi. Daxili stabilliyin yaradılması, dövlət intizamının möhkəmləndirilməsi, davamlı islahatlar və beynəlxalq inteqrasiya siyasəti Azərbaycanın öz suverenliyini daha qətiyyətlə müdafiə etməyə imkan verdi.
1994-cü ildə elan edilən atəşkəs rejimi ordu quruculuğunu daha səmərəli aparmağa və Dağlıq Qarabağ məsələsində Azərbaycanın mövqeyini daha da möhkəmləndirməyə imkan verdi.
Ulu öndər Heydər Əliyevin müstəqil dövlət quruculuğu siyasətində ordunun təşəkkülü məsələsi xüsusi yer tuturdu. Bu prosesə hələ Sovet Azərbaycanında milli zabit korpusunun formalaşdırılması ilə başlayan Ulu öndər 1993-cü ildən nizami ordu formalaşmasını müstəqil dövlətin əsas vəzifələrindən biri kimi irəli çəkirdi. Xüsusi maraqlara xidmət edən hərbi dəstələr buraxıldı, Milli Ordu NATO standartları əsasında qurulmağa başladı, silahlı qüvvələrin texniki təchizatı gücləndirildi.
Bunun nəticəsidir ki, bu gün cəbhə xəttində hərbi təşəbbüs birdəfəlik Azərbaycan tərəfindədir, Ermənistanın hərbi təxribatlarının qarşısı qətiyyətlə alınır. Azərbaycanın hərbi büdcəsi Ermənistanın ümumi dövlət büdcəsindən iki dəfə çoxdur, ordumuz ən müasir silahlarla silahlanıb, Dağlıq Qarabağ probleminin həllində Azərbaycan ordusunun gücü məsələsinin əhəmiyyəti kifayət qədər artmışdır.
Ən əsası isə Azərbaycan ordusunda mənəvi ruh kifayət qədər yüksəkdir və Mübariz İbrahimov, Fərid Əhmədov, İlkin Muradov buna bariz nümunədir. Həmçinin, xaricdən bütün cəhdlərə baxmayaraq Dağlıq Qarabağ məsələsini Azərbaycan cəmiyyətində bir nömrəli ümummilli məsələdən arxa plana keçirmək mümkün olmamışdır.
Azərbaycan xalqının dahi oğlu Heydər Əliyevin 1993-2003-cü illərdə ölkəmizə rəhbərlik etdiyi dövrdə Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəm əsaslarını qurmaq mümkün oldu. Dünya politologiya elminə böyük töhfə olan Azərbaycan nümunəsi yaradıldı, sosialist totalitar siyasi-iqtisadi sistemdən minimum ağrısız şəkildə demokratik prinsiplərə əsaslanan, bazar münasibətləri ilə iqtisadiyyatı inkişaf edən bir cəmiyyətə keçmək mümkün oldu.
Heydər Əliyevin tarix qarşısında üç böyük xidməti vardır və bugünkü Azərbaycan reallığı məhz onlara əsaslanır. Heydər Əliyev dövrünün əsas problemlərini uğurla həll etdi, Azərbaycanın gələcəyə gedən strateji inkişaf yolunu müəyyənləşdirdi və Azərbaycanı bu yolla inamla apara biləcək gənc, dinamik və müasir düşüncəli komanda yetişdirdi.
2003-cü ildən Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın inkişafı məhz Heydər Əliyev fəlsəfəsinə və fəaliyyət texnologiyasına sıx bağlılıq nəticəsində uğurla həyata keçirilir. Ölkənin yeni Prezidentinin Özünün zəngin həyat yolu və yüksək şəxsi keyfiyyətləri, qarşıda duran vəzifələri inamla həyata keçirməyə imkan verdi. Qarşıda duran əsas vəzifələr isə Azərbaycanda keçid dövrünü başa vurmaq, islahatları davam etdirmək, demokratiyanı dərinləşdirmək və modernləşməni əsas aparıcı xəttə çevirməkdən ibarət idi. Ötən 12 il bu vəzifələrin uğurla həyata keçirildiyini, Azərbaycanın uğurlarının dünya tərəfindən yüksək qiymətləndirildiyini və inkişaf resurslarının tükənmədiyini bir daha sübut etdi.
Prezident İlham Əliyevin islahatçılıq, dinamizm və müasirlik ruhu bütün sahələrdə yeni uğurların əldə edilməsinə gətirib çıxartdı. Məhz bu səbəbdəndir cənab İlham Əliyev artıq üçüncü dəfədir ki, rəqabətli və demokratik seçkilərdə çox yüksək faizlə dövlət başçısı seçilir. Onun reytinqi və şəxsi nüfuzu bu gün də ölkədə çox yüksəkdir və bu status xarici sosioloji sorğu mərkəzləri tərəfindən anonim sorğularda da bir daha təsdiq edilir.
Prezident İlham Əliyev regionların sosial-iqtisadi inkişafını özünün fəaliyyətində əsas məqsədlərdən birinə çevirdi. Hər prezident seçkilərindən sonra növbəti beş il müddətinə regionların inkişafına dair Dövlət proqramları təsdiq edildi və zaman-zaman proqramların zənginləşdirilməsinə doğru dəyişikliklər edilir və əlavə maliyyə vəsaitləri ayrılır.
Dövlət başçısı proqramların icrasına nəzarəti birbaşa özü həyata keçirir. Onun vaxtaşırı regionlara səfərləri, gedən işlərin yerində yoxlanması qarşıya qoyulan vəzifələri yerinə yetirməyə imkan verir. Bunun nəticəsidir ki, artıq əyalətlərdə yüzlərlə yeni, müasir sənaye və xidmət obyektləri açılıb, məktəblər, səhiyyə mərkəzləri, mədəniyyət ocaqları təmir edilib və maddi-texniki bazaları möhkəmləndirilib. Dövlət xətti ilə magistral və ikinci dərəcəli yol infrastrukturunun yenilənməsi inkişafa çox böyük təkan verib.
Paytaxtdan regionlara kapital axını güclənib, banklar bütün ölkə coğrafiyası üzrə filial şəbəkələrini yaratmaqda maraqlı olublar, orta və xırda sahibkarlar təbəqəsi formalaşmağa başlayıb. Ötən 12 il ərzində statistikaya görə 1 milyon 200 min yeni iş yeri yaradıldı və bu proses davam edir.
Aparılan siyasət Azərbaycan regionlarının simasını kökündən dəyişib, hər bir rayon öz spesifikasına uyğun inkişaf modelini formalaşdırıb. Bunun nəticəsidir ki, regionlardan paytaxta və ölkədən kənara işçi qüvvəsi axını dayanıb, əksinə əyalətdə işləmək prestijə çevrilib.
Prezident İlham Əliyevin siyasətində iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunun inkişafı, infrastrukturların yenilənməsi, təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, səhiyyənin və mədəniyyətin inkişafına diqqətin artırılması böyük yer tutur. Ümumən modernləşmə adlanan bu yanaşma xarici siyasətdə də özünü bariz sürətdə göstərir. Xarici ölkələrdə Azərbaycan səfirliklərinin sayı artırıldı, xaricdə diplomatik nümayəndəliklərlə yanaşı Azərbaycan mədəniyyət mərkəzlərinin yaradılmasına başlandı. Aparılan siyasət ölkəmizin beynəlxalq birlikdə nüfuzunun artmasına, Azərbaycanın müasir demokratik, inkişaf etmiş bir ölkə kimi qəbul edilməsinə səbəb olub.
Bu gün Azərbaycan özünün inkişaf dinamikasına, problemlərin həllinə müasir düşüncə yanaşmasına görə dünyada nümunə ölkələrdən biri kimi qəbul edilir. 2012-2014-cü illərdə BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilməsi, “Eurovision” mahnı yarışmasının qalibi olması, 2015-ci ildə birinci Avropa Oyunlarına ev sahibliyi etməsi onun beynəlxalq nüfuzunun göstəricilərindən biri sayıla bilər. Artıq Bakının bir çox beynəlxalq tədbirlərin müntəzəm keçirildiyi az sayda paytaxtlardan birinə çevrilməsi də uğurlu siyasətin məntiqi nəticəsi hesab edilə bilər.
Aydın Mirzəzadə
Milli Məclisin deputatı,
YAP Siyasi Şurasının üzvü

 
  • Oxunub:  18420  |  
  • Tarix:  06-05-2015  |  
  •    Çap et   |  
Get Adobe Flash player
Azərbaycan iqtisadi və siyasi cəhətdən tam müstəqil ölkədir

20 Aprel 18:49
Milli Məclisin deputatı Ukraynada bir sıra görüşlərdə iştirak edib
20 Aprel 18:48
Elektron Xidmətlərin Təşviqi üzrə İctimai Şuranın növbəti toplantısı keçirilib
20 Aprel 18:19
Aşıq sənətinin UNESCO-nun Qeyri-Maddi Mədəni İrs Siyahısına daxil olmasının 10 illiyi ilə bağlı tədbir keçirilib
20 Aprel 18:15
Balaxanı Tullantıların Zərərsizləşdirilməsi Poliqonunda indiyədək 12 mindən artıq ağac əkilib
20 Aprel 18:00
“Heydər Əliyev siyasi məktəbini öyrənirik” gənc liderlər proqramının icrasına başlanılıb
20 Aprel 17:55
Qobustan qoruğunda “açıq qapı” günü təşkil olunub
20 Aprel 17:53
“Olimpsport” jurnalının fəaliyyətə başlamasının 10 illik yubileyi qeyd olunub
20 Aprel 17:47
Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında “Kitabın işığın olsun” adlı tədbir keçirilib
20 Aprel 17:44
Milli Məclisin deputatı sağlam qidalanma ilə bağlı regional simpoziumda iştirak edəcək
20 Aprel 17:40
Bəstəkarlıq təhsili almış ilk azərbaycanlı qadın Ədilə Hüseynzadəyə həsr edilən kitabın təqdimatı olub
20 Aprel 17:36
Brüsseldə NATO Parlament Assambleyasının 100-cü Rouz-Rout seminarı keçiriləcək
20 Aprel 17:33
Seçenov Universitetinin Bakı filialında “Açıq qapı” günü keçirilib
20 Aprel 17:30
Gömrük sistemində həyata keçirilən islahatlarla bağlı məlumat verilib
20 Aprel 16:27
Erl Litzenberqer: Amerikada təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin sayının ildən-ilə artmasından qürur duyuruq
20 Aprel 16:19
YAP-ın təşkilatçılığı ilə Şəki şəhərində “Uğurlu sosial siyasətin yeni hədəfləri” mövzusunda regional müşavirə keçirilib
20 Aprel 15:54
Baş nazirin müavini Əli Əhmədov: Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi siyasətin əsas qayəsini insanların rifahının yaxşılaşdırılması təşkil edir
20 Aprel 15:25
Səfir: ABŞ Azərbaycanda aparılan islahatları dəstəkləyirik
20 Aprel 15:03
Əli Əhmədov: Azərbaycanda mövcud olan sabitlik insanların həyatı üçün böyük sərvətdir
20 Aprel 14:33
Türkiyə universitetləri ilə əməkdaşlıq Azərbaycanın inklüziv inkişafı barədə elmi ictimaiyyəti məlumatlandırmağa geniş imkanlar yaradır
20 Aprel 14:20
Professor Akkan Suver: Elmira Axundovanın əsərləri ulu öndər Heydər Əliyev ideyalarını dərindən mənimsəmək üçün əsaslı vəsaitdir
20 Aprel 14:19
Daxili işlər nazirinin birinci müavini Qubada vətəndaşların qəbulunu keçirib
20 Aprel 14:11
YAP-ın təşkilatçılığı ilə Şəkidə “Uğurlu sosial siyasətin yeni hədəfləri” mövzusunda müşavirə keçirilir
20 Aprel 14:06
Azərbaycan-Fransız Universitetinin gələcək superkompüterinin təqdimatı olub
20 Aprel 14:02
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndələri əsgərlərlə görüşüblər
20 Aprel 13:53
Rauf Əliyev: Qarşıda duran bütün vəzifələr müvəffəqiyyətlə həyata keçiriləcək
20 Aprel 13:45
Baş nazirin müavini Əli Əhmədov Şəki şəhərində Ümummilli Lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib
20 Aprel 13:17
Hikmət Babaoğlu: Mürəkkəb beynəlxalq və regional şərtlər daxilində ölkəmizin əldə etdiyi uğurlar anti-Azərbaycan şəbəkəni ciddi narahat edir
20 Aprel 13:07
Dövlət Dil Komissiyası yanında Monitorinq Mərkəzi publik hüquqi şəxsin strukturu təsdiqlənib
20 Aprel 13:03
YAP rayon təşkilatlarında görülən işlər və qarşıda duran vəzifələr müzakirə edilib
20 Aprel 12:59
Cavid Osmanov: Enerji sektorunda uğurlarımız davamlıdır
20 Aprel 12:57
Qadınlar İKT-də Beynəlxalq Gününə həsr olunan elmi-praktik konfrans təşkil ediləcək
20 Aprel 12:55
Sona Əliyeva: Azərbaycan reallığında birgəyaşayış nümunəsi dünya üçün örnəkdir
20 Aprel 12:50
Azərbaycan və Rusiya arasında pensiya təminatı sahəsində müqavilə layihəsi hazırlanır
20 Aprel 12:48
Tahir Rzayev: Bu gün iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi istiqamətində ölkəmizdə davamlı addımlar atılır
20 Aprel 11:08
“Azərbaycan dilinin Orfoqrafiya Normaları” təsdiq edilib
20 Aprel 10:58
Milli Gimnastika Arenasında bədii gimnastika üzrə ikinci “AGF Junior Trophy” beynəlxalq turniri başlayıb
20 Aprel 10:49
Elçin Əhmədov: Anti-Azərbaycan qüvvələrin ölkəmizə təzyiq göstərmək, onu öz yolundan döndərmək cəhdləri əbəsdir
20 Aprel 10:44
Hanoyda OANA İcraiyyə Komitəsinin 44-cü iclası başa çatıb
20 Aprel 10:41
Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri sutka ərzində atəşkəs rejimini 21 dəfə pozub
20 Aprel 10:32
Azərbaycan iqtisadi və siyasi cəhətdən tam müstəqil ölkədir
20 Aprel 10:30
Sağlamlıq imkanları məhdud uşaq və gənclərin, sosial müəssisə sakinlərinin sərgisi təşkil olunub
20 Aprel 10:28
Azərbaycandakı diplomatik nümayəndəliklərin rəhbərləri Şamaxıya səfər ediblər
20 Aprel 10:26
Masallıda “Milli aktyorluq məktəbi” mövzusunda keçirilən mühazirə maraqla qarşılanıb
20 Aprel 10:22
YAP Səbail rayon təşkilatında Könüllülər Birliyinin təqdimatı keçirilib
20 Aprel 10:21
YAP Qubadlı rayon təşkilatı Gənclər Birliyinin V konfransı keçirilib
20 Aprel 10:16
Anti-Azərbaycan dairələr tərəfindən ölkəmizə qarşı aparılan “qara piar” kampaniyası heç bir nəticə verməyəcək
20 Aprel 10:13
BDU-nun Tətbiqi Riyaziyyat Elmi-Tədqiqat İnstitutunun keçirdiyi beynəlxalq konfransın əsərləri “Clarivate Analytics”də yerləşdirilib
20 Aprel 10:11
“France-24” kanalının saytında Naftalan nefti haqqında məqalə verilib
20 Aprel 10:10
“Nar” korporativ müştərilərinə ödənişsiz MiFi cihazını təqdim edir
20 Aprel 10:09
Azərbaycanın regionlarında əhalinin su təchizatının yaxşılaşdırılması diqqət mərkəzində saxlanılır
19 Aprel 21:36
İstanbulda Türkiyə-Azərbaycan-Türkmənistan enerji əməkdaşlığı müzakirə edilib
19 Aprel 21:33
Peşə təhsili pilləsinin bir səviyyəsindən növbəti səviyyəsinə keçid qaydası təsdiqlənib
19 Aprel 21:28
Bakı Dövlət Universitetinin Nizamnaməsi təsdiq edilib
19 Aprel 21:23
Azərbaycan “Equinor” üçün mühüm ölkədir
19 Aprel 21:17
Bakıda İran Ticarət Mərkəzi açılıb
19 Aprel 21:04
Anar Bağırov: Vəkilliyə qəbulla bağlı namizədlər üçün hər cür şərait yaradılıb
19 Aprel 21:01
Gənclər Fondunun yenilənmiş veb-səhifəsinin təqdimatı olub
19 Aprel 20:55
Bakı Metropolitenində Ümumdünya Əməyin Mühafizəsi Gününə həsr olunmuş seminar keçirilib
19 Aprel 20:53
Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun növbəti iclası keçirilib
19 Aprel 20:50
Bakıda “Qədim mətnlər və klassik mənbələr erməniçilik saxtakarlıqlarını və uydurmalarını ifşa edir” mövzusunda konfrans keçirilib
19 Aprel 20:45
Vüqar Rəhimzadə: Ölkəmizin uğurlu inkişafı antiazərbaycan qüvvələrin və “5-ci kolon”un çirkin kampaniyasına tutarlı cavabdır
19 Aprel 20:40
Mərakeş qəzeti Azərbaycanın əhalisinin sayının 10 milyona çatmasından bəhs edir
19 Aprel 20:37
Elçin Mirzəbəyli: Azərbaycana qarşı olan qüvvələr ölkə Prezidentinin böyük ictimai dəstəyə malik olmasından narahatdırlar
19 Aprel 20:27
Vyetnamın Baş naziri OANA İcraiyyə Komitəsi iclasının bir qrup iştirakçısını qəbul edib
19 Aprel 20:22
Ekspert: Ölkəmizin uğurları erməni lobbisini, anti-Azərbaycan qüvvələri və daxildəki “5-ci kolon”u ciddi narahat edir
19 Aprel 18:08
Maliyyə Nazirliyi və Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası fiziki şəxslərin problemli kreditləri ilə bağlı açıqlama yayıb
19 Aprel 18:05
Azərbaycan Ordusunun nümayəndələri NATO-nun çoxmillətli tibb təlimində iştirak edib
19 Aprel 17:57
Paşinyan hökumətində böyük korrupsiya qalmaqalı
19 Aprel 17:48
Azərbaycan və Rusiyanın təhsil müəssisələri arasında təcrübə mübadiləsinə dair müzakirələr aparılıb
19 Aprel 17:46
Seymur Orucov: Bakı şəhərində keçirilən “Formula 1” yarışına dünyada maraq ildən ilə artır

Video

 

Müsahibə

 

Müəlliflər


»»»
ARXİV
B Be Ça Ç Ca C Ş
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
HAVA HAQQINDA
Bakı
gündüz+8 +12
gecə+5 +7