Ana səhifə »  İqtisadiyyat »  Heydər Əliyevin iqtisadi inkişaf strategiyasında vergi siyasəti
A+   Yenilə  A-
Heydər Əliyevin iqtisadi inkişaf strategiyasında vergi siyasəti

Dünyada iki şey şəksizdir: vergi və ölüm. Vergi hər şeydən öncə iqtisadi bir hadisədir. Bir ölkədə mövcud olan iqtisadi quruluşla vergi sistemi arasında çox yaxın əlaqə var. Sosialyönümlü, bazar iqtisadiyyatlı bütün ölkələrdə vergi sistemi iqtisadiyyatın tənzimlənməsində, büdcə gəlirlərinin formalaşmasında, qiymət artımının məhdudlaşdırılmasında, inflyasiyanın qarşısının alınmasında dövlət maraqlarının əsas daşıyıcısı kimi çıxış edir. Vergi sistemi təkrar istehsal prosesinin iştirakçılarının iqtisadi maraqlarını ifadə etməklə onların tarazlığını və bununla da ictimai tərəqqini təmin edir.
Müstəqilliyin ilk illərində Azərbaycanın bütün sahələrində olduğu kimi iqtisadiyyatda da tənəzzül gedir, büdcə gəlirlərinin azaldılması sosial iqtisadi problemləri kəskinləşdirirdi. Ulu öndər Heydər Əliyevin ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra apardığı ardıcıl və məqsədyönlü siyasət nəticəsində Respublikada sabitliyin təmin olunması iqtisadiyyatda tənəzzülün tədricən aradan qaldırılmasına və ölkənin iqtisadi həyatında mahiyyətcə yeni mərhələnin başlanmasına rəvac verib. Genişmiqyaslı iqtisadi islahatların ilkin nəticələri aparılan siyasətin düzgünlüyünü və Azərbaycanın bazar iqtisadiyyatı yolunda inamlı addımlarını təsdiq edir. Ümummilli liderin həyata keçirdiyi uğurlu siyasət nəticəsində Azərbaycan iqtisadiyyatı bazar iqtisadiyyatı prinsipləri əsasında yenidən qurulub, makroiqtisadi sabitliyin möhkəmlənməsi və iqtisadiyyatın tarazlı inkişafının təmin olunması sahəsində kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsinə başlanılıb. Həmin dövrdə irimiqyaslı islahatlara yönələn iqtisadi siyasətin ayrılmaz tərkib hissəsi olan vergi siyasətində də köklü dəyişikliklərin aparılması, vergi sisteminin müasir standartlar əsasında formalaşdırılması bir zərurət kimi qarşıda dururdu. “Biz bazar iqtisadiyyatını vergi yolu ilə tənzimləməliyik” tezisi ilə vergi siyaətinin iqtisadi siyasətin mühüm tərkib hissəsi kimi aparıcı rolunu qeyd edən Ümummilli lider Heydər Əliyev Vergilər Nazirliyinin yaradılması, Vergi Məcəlləsinin qəbul edilməsi və digər aidiyyəti qərarları ilə müstəqil Azərbaycan dövlətinin vergi sisteminin formalaşmasının təşəbbüskarı və banisidir.
Ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında vergi siyasətinin konsepsiyasının əsas konturları müəyyənləşdirilib və bu sahədə radikal islahatların aparılmasına başlanılıb. Dövlət vergi siyasətinin həyata keçirilməsini, dövlət büdcəsinə vergilərin və digər daxilolmaların vaxtında və tam yığılmasını təmin edəcək və bu sahədə dövlət nəzarətini həyata keçirəcək mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı kimi Vergilər Nazirliyinin yaradılması, onun həm səlahiyyətlərinin, həm də ölkə iqtisadiyyatının inkişafında rolunun müəyyənləşdirilməsi Ümummilli lider Heydər Əliyevin bu sahəyə göstərdiyi böyük diqqətin bariz nümunəsidir.
Vergilər naziri, 2-ci dərəcəli dövlət vergi xidməti müşaviri Fazil Məmmədov da vurğulayıb ki, Azərbaycanda quruculuq işlərinin başlandığı 90-cı illərin ortalarında məhz Ulu öndərin təşəbbüsü və dəstəyi ilə vergi sistemində də köklü dəyişikliklərin aparılmasına, vergi sisteminin müasir standartlar əsasında formalaşdırılmasına start verilib: “Əvvəllər dövlət xəzinəsinə gəlirlərin yığılması ilə məşğul olan fiskal orqan kimi fəaliyyət göstərən vergi xidmətinin funksiyaları genişləndirilib, vergi siyasəti isə biznes mühitini iqtisadi tənzimləmə və stimullaşdırma vasitəsi kimi tətbiq olunmağa başlayıb. Görkəmli şəxsiyyət Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında vergi siyasətinin konseptual əsasları hazırlanıb, vergi sistemində aparılacaq islahatların fəlsəfəsi, strategiyası və əsas istiqamətləri formalaşdırılıb”.
Azərbaycanda vergi sahəsində təkmil qanunvericilik bazasının yaradılması, ölkənin ilk Vergi Məcəlləsinin qəbulu da bilavasitə Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Onun rəhbərliyi altında 1999-2000-ci illərdə Vergi Məcəlləsinin ilk layihəsi hazırlanaraq geniş ictimai müzakirələrə çıxarılıb və 2000-ci ilin iyul ayında qəbul edilib.
Milli Məclisin İqtisadi siyasət komitəsinin sədri, millət vəkili Ziyad Səmədzadə də vurğulayıb ki, Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra yeni iqtisadi sistemin yaradılması obyektiv zərurətə çevrilib. Onun sözlərinə görə, vergi sisteminin qurulması bu siyasətin mühüm istiqamətlərindən biri kimi müəyyənləşdirilib: “Müstəqilliyin ilk illərində bu prosesin həyata keçirilməsi üçün tədbirlər görülsə də bütövlükdə onlar sistemli xarakter daşımırdı. Ona görə də, ölkənin iqtisadiyyatında, onun maliyyə mənbələrinin formalaşmasında ciddi problemlər yaranırdı. Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanda makroiqtisadi sabitliyin təmin olunması, islahatlarla bağlı müəyyən etdiyi konsepsiyada yeni vergi sisteminin formalaşdırılması fundamental bir vəzifə kimi müəyyənləşdirilib. Vergilər Nazirliyinin yaradılması, iqtisadi islahatların elmi-metodoloji əsaslarının möhkəmləndirilməsi ölkənin maliyyə resurslarının səfərbər edilməsi işində mühüm rol oynayıb. İlk növbədə, Vergilər Nazirliyinin ali idarəetmə orqanı kimi azad bazar münasibətlərinin inkişafinda rolu müəyyənləşdirilib. Vergi siyasətinin qanunvericilik bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində böyük işlər görülüb, dünya təcrübəsinə müraciət olunub, milli maraqlara cavab verən Vergi Məcəlləsi tətbiq edilib, sahibkarlar üçün imkanların genişləndirilməsi, vergi ödəyicilərinə optimal şəraitin yaradılması təmin olunub. Bu gün dünyanın nüfuzlu beynəlxalq təşkilatları, tanınmış ekspertləri razılıq hissi ilə bildirirlər ki, Azərbaycan dünya ölkələri içərisində vergi sisteminin təkmilləşdirilməsi, informasiya texnologiyalarının tətbiqi sahəsində aparıcı yerlərdən birini tutur”.
Məhz Ulu öndər Heydər Əliyevin uğurlu siyasətinin nəticələri elə ilk vaxtlardan öz bəhrəsini verməyə başlayıb. Araşdırmalar göstərir ki, bu islahatlardan dərhal sonra iqtisadi fəallığın artması və bununla əlaqədar dövlət büdcəsinin vergilərdən formalaşan gəlirlərinin çoxalması baş verib.
2001-ci ildə vergi orqanları dövlət büdcəsinə 2,898 milyard manat, 2002-ci 3,400 milyard manat, 2003-cü ildə 4,117 milyard manat (ilk dəfə proqnoz artıqlaması ilə yerinə yetirilib - 101,3 faiz) köçürülüb. Büdcə gəlirlərinin formalaşmasında Vergilər Nazirliyi üzrə daxilolmaların xüsusi çəkisi 2001-ci ildə 74,6 faiz (3,116 milyard manat), 2002-ci ildə 75,7 faiz (3,620 milyard manat) təşkil edib. 1997-ci ildə daxilolmaların 50,9 faizi neft bölməsi üzrə, 49,1 faizi qeyri-neft bölməsi üzrə olub. Bu göstərici 2001-ci ildə 46,2 faizə qarşı 53,8 faiz, 2002-ci ildə 48,8 faizə qarşı 51,2 faiz, 2003-cü ildə 45,3 faizə qarşı 54,7 faiz olub. Göründüyü kimi, ildən-ilə qeyri-neft sektorunun payı artmağa doğru gedib.
Dövlət bölməsi üzrə büdcəyə 2001-ci ildə 1,797 milyard manat, 2002-ci 2106,6 milyard manat, 2003-cü ildə 2384,9 milyard manat köçürülüb. Qeyri-dövlət bölməsi üzrə isə büdcəyə 2001-ci ildə 1,131 milyard manat, 2002-ci ildə 1293,4 milyard manat, 2003-cü ildə 1,732 milyard manat vəsait daxil olub. Bu isə onu göstərir ki, həmin illərdə ölkədə özəl sektorun inkişafı daha böyük sürət alıb və bu bölmənin iqtisadiyyatda payı əhəmiyyətli dərəcədə artıb. 2001-ci ildə vergilərin ÜDM-də xüsusi çəkisi 10,9 faiz təşkil edib. Müvafiq olaraq bu göstərici 2002-ci ildə 11,5 faiz, 2003-cü ildə 11,6 faiz olub.
Həyata keçirilən islahatlar özünü vergi ödəyicilərinin sayında da göstəririb. Azərbaycanda 2004-cü il yanvar ayının 1-nə olan məlumata görə 223 885 vergi ödəyicisi uçotda idi ki, bunun da 163 723-ü fiziki, 60 162-si isə hüquqi şəxs olub.
Əlverişli investisiya mühitinin yaradılması və ölkədə iqtisadi fəallığın artması nəticəsində həmin dövrdə vergi ödəyicilərinin sayı da 3 dəfədən çox artıb. Təkcə 2012-ci ildə vergi ödəyicilərin sayı əvvəlki ilə nisbətən 72 min nəfər artıb.
2000-ci illə müqayisədə vergi daxilolmalarının həcmi 2012-ci ildə 12 dəfəyə yaxın artıb ki, (2000-ci ildə 510 milyon manata qarşı, 2012-ci ildə 6 milyard manatdan yuxarı), bu da Azərbaycan iqtisadiyyatında baş vermiş iqtisadi sıçrayışın bariz nümunəsi olmaqla bərabər, həm də mövcud iqtisadi sistemə adekvat vergi inzibatçılığının mövcudluğunun göstəricisidir. Qeyd etmək yerinə düşərdi ki, qeyri-neft-qaz sektorundan daxilolmaların həcmi 2012-ci ildə 3,3 milyard manat təşkil edib. 2013-cü ilin aprel ayının 1-nə vergi ödəyicilərin ümumi sayı 500 081 nəfər təşkil edib.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu milli vergi sistemin son 10 il ərzində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi altında əsaslı modernizasiya prosesi keçib, onun maddi-texniki bazası genişləndirilib, vergi inzibatçılığın texnoloji cəhətdən əsaslı surətdə yenidən qurulub. Vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi üzrə Dövlət Proqramı həyata keçirilib, vergi sisteminin geniş diapazonlu texniki imkanlara malik texnoloji bazası yaradılıb. Vergilər Nazirliyi vergi ödəyicilərinə göstərilən xidmətlərin elektronlaşdırılması prosesinə hələ 2005-ci ildən başlayıb. Ötən illər ərzində vergi ödəyicilərinə elektron bəyannamələr göndərmək, elektron vergi hesab-fakturalarından istifadə etmək, elektron vergi ödənişlərini həyata keçirmək, vətəndaşlarla dövlət qurumu arasında elektron formada məktublaşma imkanı verən “Onlayn kargüzarlıq” sistemindən faydalanmaq imkanı yaradılıb. Azərbaycanda ilk dəfə ƏDV inzibatçılığı prosesində vergi nəzarətinin tam elektronlaşdırılmasına imkan verən ƏDV depozit hesabı tətbiq edilib. Sahibkarlıq subyektlərinin qeydiyyatının daha da sadələşdirilməsi məqsədilə 2011-ci ildən fiziki şəxslərin, 2012-ci ildən isə yerli investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslərin real vaxt rejimində elektron qeydiyyatına başlanılıb.
F.Məmmədov vurğulayıb ki, bütövlükdə tətbiq edilmiş informasiya texnologiyaları istər vergi ödəyiciləri tərəfindən, istərsə də vergi xidməti tərəfindən vergi inzibatçılığına çəkilən xərclərin əhəmiyyətli şəkildə azalmasına imkan verib: “Bu gün vergi inzibatçılığı xərclərinin vergi daxilolmalarına nisbəti göstəricisinə əsasən (0,35 faiz), Azərbaycanın vergi xidməti Avropa məkanında ən səmərəli vergi inzibatçılığına malik ölkələrdən biridir. 2000-ci illə müqayisədə vergi daxilolmalarının həcmi 2012-ci ildə 12 dəfəyə yaxın artıb ki, bu da Azərbaycan iqtisadiyyatında baş vermiş iqtisadi sıçrayışın bariz nümunəsi olmaqla bərabər, həm də mövcud iqtisadi sistemə adekvat vergi inzibatçılığının mövcudluğunun göstəricisidir”.
Prezident İlham Əliyev vergi sisteminin inkişafına daim diqqət göstərərək, bu sahədə verdiyi tapşırıqlar ondan ibarətdir ki, dövlət idarəçiliyinin müasir Avropa standartlarına uyğunlaşdırılması istiqamətində təkmilləşdirmələr aparılmalı, vergi orqanları ilə vergi ödəyicilərinin arasında texnoloji baxımdan mükəmməl elektron əlaqələr yaradılmalı, müasir kompüter və proqram təminatları, geniş təhlil bazasına malik informasiya sistemlərinin qurulması istiqamətində işlər davam etdirilməlidir.
Milli Məclisin deputatı Vahid Əhmədov da vurğulayıb ki, İlham Əliyev prezident seçiləndən sonra vergi sahəsində ciddi islahatlar aparılıb: “İlk olaraq Vergi Məcəlləsi Milli Məclis tərəfindən qəbul olunub. Artıq mütəmadi olaraq Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatı, iqtisadi vəziyyətinə uyğun olaraq vergi siyasətinə müəyyən dəyişikliklər edilir. Vergi sahəsində atılan addımların əsas məqsədi Azərbaycanda iqtisadi inkişafa nail olunması, vergilərin miqdarının azaldılması ilə sahibkarlar üçün əlverişli şəraitin yaradılmasıdır. Vergi nə qədər çox olursa sahibkar gəlirini bir o qədər çox gizlətmək istəyir. Son vaxtlar əmək müqavilələrin bağlanması ilə əlaqədar atılan ciddi addımlar buradan gələn vergilərin miqdarının xeyli artmasına səbəb olub. Ümumiyyətlə, bununla bağlı Vergilər Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi və Azərbaycan Hökuməti tərəfindən mütəmadi olaraq islahatlar aparılır”.
Azərbaycanın müasir vergi xidməti ölkənin iqtisadi qüdrətinin güclənməsi, nəhəng regional layihələrin həyata keçirilməsi işlərinə öz töhfəsini verməkdədir. Bununla da müstəqil dövlətimizin vergi siyasəti iqtisadi siyasətin mühüm tərkib hissəsinə, iqtisadi tənzimləmədə və fiskal siyasətin həyata keçirilməsində aparıcı amilə çevrilib. Ölkə Prezidenti İlham Əliyevin uğurlu daxili və xarici siyasəti nəticəsində artıq iqtisadi sahədə keçid dövrünü başa vurmuş Azərbaycanda çevik vergi siyasətini həyata keçirməyə qadir, beynəlxalq standartlara cavab verən müasir vergi xidməti formalaşıb.
Aytən Əliyeva,
“modern.az”saytının əməkdaşı
“Yazı Vergilər Nazirliyinin “Vergilər” qəzetinin və Azərbaycan Mətbuat Şurasının keçirdiyi müsabiqəyə təqdim etmək üçün hazırlanıb”

 
  • Oxunub:  22530  |  
  • Tarix:  24-05-2013  |  
  •    Çap et   |  
Get Adobe Flash player
15 iyun Azərbaycan xalqının və dövlətinin qurtuluş tarixidir

15 İyun 20:58
Qadın parlamentarilər TürkPA Beynəlxalq Katibliyinin mənzil-qərargahında olublar
15 İyun 19:11
Milli Qurtuluş Günü xalqımızın taleyində dönüş günüdür
15 İyun 19:02
Bakı Konqres Mərkəzində məzun gecəsi keçirilib
15 İyun 18:27
Polis Akademiyasında Milli Qurtuluş Günü münasibətilə tədbir keçirilib
15 İyun 18:24
Mehriban Əliyeva: Təhsil hər bir millətin tərəqqisinin, parlaq gələcəyinin əsasını təşkil edir
15 İyun 16:42
Müdafiə naziri: Düşmən təxribatlarının qarşısı adekvat tədbirlər görülməklə alınmalı və şəxsi heyətin təhlükəsizliyi təmin edilməlidir
15 İyun 16:40
Bakıda “İnvaziv diaqnostika və müalicə: Bu gündən sabaha” adlı beynəlxalq konfrans keçirilib
15 İyun 16:38
15 iyun - Müstəqilliyimizi şərəfləndirən şanlı tarix
15 İyun 16:30
Milli Qurtuluş Günü münasibətilə Yaponiyanın “Himalaya” radiosunda xüsusi veriliş yayımlanıb
15 İyun 15:50
Hulusi Kılıç: Heydər Əliyevin ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə gəlişi ilə Azərbaycan milli qurtuluşa nail oldu
15 İyun 15:37
Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Liseyin məzunlarının növbəti buraxılışı keçirilib
15 İyun 15:13
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində 15 iyun – Milli Qurtuluş Gününə həsr olunan təntənəli tədbir keçirilib
15 İyun 15:06
Azərbaycan və Rusiya arasında sərhədyanı işgüzar əməkdaşlığın inkişafına dair dəyirmi masa keçirilib
15 İyun 14:35
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi: Bu günədək kümçülər 499,28 ton yaş barama təhvil veriblər
15 İyun 11:25
İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyinə həsr olunan bədii qiraət müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıb
15 İyun 11:24
Fuad Axundov: Ermənistan istorioqrafiya sahəsində informasiya müharibəsini uduzub
15 İyun 11:17
Daşkənddə keçirilən regional forumda Azərbaycan da iştirak edib
15 İyun 11:15
ABŞ-ın Con Batçelor Şou radio proqramında Azərbaycanın inkişaf modeli barədə danışılıb
15 İyun 11:14
Düşənbədə Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin beşinci Zirvə toplantısı keçirilir
15 İyun 10:22
Mingəçevirdə “Azərbaycanın müasir uğurlarının başlanğıc tarixi - 15 iyun 1993-cü il” mövzusunda konfrans keçirilib
15 İyun 10:21
Ulu Öndər Heydər Əliyevin Naxçıvandan Bakıya gəlişi bütün xalqın, bütün millətin arzusu idi
15 İyun 10:18
Dövlət Rəssamlıq Akademiyasında 15 İyun - Milli Qurtuluş Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib
15 İyun 10:16
Tərtərdə 15 İyun - Milli Qurtuluş Gününə həsr olunmuş ümumrayon tədbiri keçirilib
15 İyun 10:14
Fransa məhkəmələrinin qərarları Ermənistanın Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimi legitimləşdirmək cəhdlərinin üstündən xətt çəkdi
15 İyun 10:10
Gədəbəy rayonunda 15 İyun - Milli Qurtuluş Günü ilə bağlı tədbir keçirilib
15 İyun 10:09
Qusarda 15 İyun - Milli Qurtuluş Günü münasibətilə tədbir keçirilib
15 İyun 10:06
15 iyun Azərbaycan xalqının və dövlətinin qurtuluş tarixidir
14 İyun 22:19
Naxçıvanda Milli Qurtuluş Günü münasibətilə konsert olub
14 İyun 21:52
Dövlətin və cəmiyyətin Qurtuluşu: Ulu öndər tarixi xilaskar kimi
14 İyun 21:35
Milli Qurtuluş Gününün bəhrələri
14 İyun 21:32
İraq mətbuatı 150 yaşında
14 İyun 21:23
Azərbaycanın təşəbbüsü ilə “Silahlı münaqişələr zamanı mədəni mülkiyyətin qorunması üzrə UNESKO hərbi bələdçisi”nin NATO-da təqdimatı olub
14 İyun 21:19
Bakı Atatürk Liseyində məzun günü münasibətilə tədbir keçirilib
14 İyun 21:10
Heydər Əliyevin tarixi qayıdışı ölkəmizi anarxiya və dağılmaqdan xilas etdi
14 İyun 21:07
VƏTƏN NAMİNƏ QAYIDIŞ
14 İyun 20:42
Ukraynanın “5 kanal” televiziyası Naxçıvan haqqında növbəti reportaj yayımlayıb
14 İyun 20:15
Yeni Azərbaycan Partiyasında 15 iyun - Milli Qurtuluş Gününə həsr olunan tədbir keçirilib
14 İyun 20:00
Oqtay Əsədov: TÜRKPA çərçivəsindəki proseslərə qadınların cəlb edilməsi günümüzün reallığıdır
14 İyun 19:28
Novruz Məmmədov: Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə çox əhəmiyyətli platformadır
14 İyun 19:17
Əmək Münasibətlərinin Tənzimlənməsi və Koordinasiyası Komissiyasının növbəti iclası keçirilib
14 İyun 18:48
Dünya Xəbər Agentliklərinin Sofiyada keçirilən VI Konqresi işini başa çatdırıb
14 İyun 18:30
TÜRKPA-nın nümayəndə heyəti ümummilli lider Heydər Əliyevin məzarını və Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib
14 İyun 18:04
Azərbaycan dayanıqlı inkişafla bağlı Milli Hesabat təqdim edəcək
14 İyun 18:01
Ziya Zakir Acar: Milli Qurtuluş Günü Azərbaycanın dövlətçilik tarixində xilas və quruculuq erasının başlanğıcıdır
14 İyun 17:59
Azərbaycanın Baş Naziri Novruz Məmmədov Tacikistanda səfərdədir
14 İyun 17:57
Tibol Roş: Zaldakı bütün insanların ayağa qalxaraq Azərbaycanın dövlət himnini dinləməsi möhtəşəm idi
14 İyun 17:55
Dövlət Sərhəd Xidmətinin Xüsusi Məktəbində məzunların buraxılışı olub
14 İyun 17:53
Ulu Öndərin dəstəyi olmasaydı, Azərbaycanda obyektiv qiymətləndirmə sistemi formalaşmayacaqdı
14 İyun 17:33
Dövlət Statistika Komitəsində 15 iyun - Milli Qurtuluş Günü geniş qeyd olunub
14 İyun 17:27
“Heydər Əliyev siyasəti: sözün qurtuluşundan media azadlığına doğru” mövzusunda konfrans keçirilib
14 İyun 17:22
Vergilər nazirinin müavini Ağsuda vətəndaşları qəbul edib
14 İyun 17:08
Dövlət Komitəsində BMT İnkişaf Proqramının Azərbaycandakı yeni rezident nümayəndəsi ilə görüş keçirilib
14 İyun 16:54
Milli Qurtuluş Gününə həsr olunmuş “Xilaskar” adlı konfrans təşkil edilib
14 İyun 16:53
Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzində Milli Qurtuluş Günü qeyd olunub
14 İyun 16:48
Azərbaycan Ulu Öndərin zəngin ideyalarının işığında gələcəyə doğru inamla addımlayır
14 İyun 16:33
Ulu Ondərin yenidən siyasi hakimiyyətə gəlməsi dövlətçilik tariximizin şanlı və parlaq səhifəsidir
14 İyun 16:27
“Azərbaycan Səninlədir, Sənsiz deyil” adlı IX yaradıcılıq festivalı keçirilib
14 İyun 16:23
Ağsaqqallar Şurasının üzvləri ulu öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət ediblər
14 İyun 16:20
XİN: danışıqların ən mühüm məqsədlərindən biri Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərindən çıxarılmasıdır
14 İyun 16:18
SOCAR və “Equinor” şirkətləri “Qarabağ” yatağında yeni platformanın quraşdırılmasına hazırlaşır
14 İyun 16:15
Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin iclası keçirilib
14 İyun 16:13
BSU-da Milli Qurtuluş Günü qeyd olunub
14 İyun 16:11
YALAN AYAQ TUTAR, YERİMƏZ
14 İyun 16:10
Karl Kulessa: BMT-nin Əhali Fondu ilə Azərbaycan hökuməti arasında çox güclü əməkdaşlıq var
14 İyun 16:08
ELMİN VİCDAN MƏSƏLƏSİ – “Bizə hansı Ali Attestasiya Komissiyası lazımdır?”
14 İyun 15:56
Qurtuluşumuz bugünkü növrağımıza çevrilib
14 İyun 15:44
Məzunların "Son zəng" sevinci
14 İyun 15:39
Paytaxt məktəbləri 2018-2019-cu tədris ilini yüksək göstəricilərlə başa vurub
14 İyun 15:31
“Asan İmza”nın tətbiqi təcrübəsi Londonda identitet üzrə seminarda müzakirə olunub
14 İyun 15:25
AMEA-nın prezidenti alimlərlə görüşdə İKT-nin elmi fəaliyyətdə tətbiqindən danışıb

Video

 

Müsahibə

»»»
 

Müəlliflər


»»»
ARXİV
B Be Ça Ç Ca C Ş
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
HAVA HAQQINDA