Ana səhifə »  İqtisadiyyat »  Heydər Əliyevin iqtisadi inkişaf strategiyasında vergi siyasəti
A+   Yenilə  A-
Heydər Əliyevin iqtisadi inkişaf strategiyasında vergi siyasəti

Dünyada iki şey şəksizdir: vergi və ölüm. Vergi hər şeydən öncə iqtisadi bir hadisədir. Bir ölkədə mövcud olan iqtisadi quruluşla vergi sistemi arasında çox yaxın əlaqə var. Sosialyönümlü, bazar iqtisadiyyatlı bütün ölkələrdə vergi sistemi iqtisadiyyatın tənzimlənməsində, büdcə gəlirlərinin formalaşmasında, qiymət artımının məhdudlaşdırılmasında, inflyasiyanın qarşısının alınmasında dövlət maraqlarının əsas daşıyıcısı kimi çıxış edir. Vergi sistemi təkrar istehsal prosesinin iştirakçılarının iqtisadi maraqlarını ifadə etməklə onların tarazlığını və bununla da ictimai tərəqqini təmin edir.
Müstəqilliyin ilk illərində Azərbaycanın bütün sahələrində olduğu kimi iqtisadiyyatda da tənəzzül gedir, büdcə gəlirlərinin azaldılması sosial iqtisadi problemləri kəskinləşdirirdi. Ulu öndər Heydər Əliyevin ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra apardığı ardıcıl və məqsədyönlü siyasət nəticəsində Respublikada sabitliyin təmin olunması iqtisadiyyatda tənəzzülün tədricən aradan qaldırılmasına və ölkənin iqtisadi həyatında mahiyyətcə yeni mərhələnin başlanmasına rəvac verib. Genişmiqyaslı iqtisadi islahatların ilkin nəticələri aparılan siyasətin düzgünlüyünü və Azərbaycanın bazar iqtisadiyyatı yolunda inamlı addımlarını təsdiq edir. Ümummilli liderin həyata keçirdiyi uğurlu siyasət nəticəsində Azərbaycan iqtisadiyyatı bazar iqtisadiyyatı prinsipləri əsasında yenidən qurulub, makroiqtisadi sabitliyin möhkəmlənməsi və iqtisadiyyatın tarazlı inkişafının təmin olunması sahəsində kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsinə başlanılıb. Həmin dövrdə irimiqyaslı islahatlara yönələn iqtisadi siyasətin ayrılmaz tərkib hissəsi olan vergi siyasətində də köklü dəyişikliklərin aparılması, vergi sisteminin müasir standartlar əsasında formalaşdırılması bir zərurət kimi qarşıda dururdu. “Biz bazar iqtisadiyyatını vergi yolu ilə tənzimləməliyik” tezisi ilə vergi siyaətinin iqtisadi siyasətin mühüm tərkib hissəsi kimi aparıcı rolunu qeyd edən Ümummilli lider Heydər Əliyev Vergilər Nazirliyinin yaradılması, Vergi Məcəlləsinin qəbul edilməsi və digər aidiyyəti qərarları ilə müstəqil Azərbaycan dövlətinin vergi sisteminin formalaşmasının təşəbbüskarı və banisidir.
Ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında vergi siyasətinin konsepsiyasının əsas konturları müəyyənləşdirilib və bu sahədə radikal islahatların aparılmasına başlanılıb. Dövlət vergi siyasətinin həyata keçirilməsini, dövlət büdcəsinə vergilərin və digər daxilolmaların vaxtında və tam yığılmasını təmin edəcək və bu sahədə dövlət nəzarətini həyata keçirəcək mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı kimi Vergilər Nazirliyinin yaradılması, onun həm səlahiyyətlərinin, həm də ölkə iqtisadiyyatının inkişafında rolunun müəyyənləşdirilməsi Ümummilli lider Heydər Əliyevin bu sahəyə göstərdiyi böyük diqqətin bariz nümunəsidir.
Vergilər naziri, 2-ci dərəcəli dövlət vergi xidməti müşaviri Fazil Məmmədov da vurğulayıb ki, Azərbaycanda quruculuq işlərinin başlandığı 90-cı illərin ortalarında məhz Ulu öndərin təşəbbüsü və dəstəyi ilə vergi sistemində də köklü dəyişikliklərin aparılmasına, vergi sisteminin müasir standartlar əsasında formalaşdırılmasına start verilib: “Əvvəllər dövlət xəzinəsinə gəlirlərin yığılması ilə məşğul olan fiskal orqan kimi fəaliyyət göstərən vergi xidmətinin funksiyaları genişləndirilib, vergi siyasəti isə biznes mühitini iqtisadi tənzimləmə və stimullaşdırma vasitəsi kimi tətbiq olunmağa başlayıb. Görkəmli şəxsiyyət Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında vergi siyasətinin konseptual əsasları hazırlanıb, vergi sistemində aparılacaq islahatların fəlsəfəsi, strategiyası və əsas istiqamətləri formalaşdırılıb”.
Azərbaycanda vergi sahəsində təkmil qanunvericilik bazasının yaradılması, ölkənin ilk Vergi Məcəlləsinin qəbulu da bilavasitə Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Onun rəhbərliyi altında 1999-2000-ci illərdə Vergi Məcəlləsinin ilk layihəsi hazırlanaraq geniş ictimai müzakirələrə çıxarılıb və 2000-ci ilin iyul ayında qəbul edilib.
Milli Məclisin İqtisadi siyasət komitəsinin sədri, millət vəkili Ziyad Səmədzadə də vurğulayıb ki, Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra yeni iqtisadi sistemin yaradılması obyektiv zərurətə çevrilib. Onun sözlərinə görə, vergi sisteminin qurulması bu siyasətin mühüm istiqamətlərindən biri kimi müəyyənləşdirilib: “Müstəqilliyin ilk illərində bu prosesin həyata keçirilməsi üçün tədbirlər görülsə də bütövlükdə onlar sistemli xarakter daşımırdı. Ona görə də, ölkənin iqtisadiyyatında, onun maliyyə mənbələrinin formalaşmasında ciddi problemlər yaranırdı. Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanda makroiqtisadi sabitliyin təmin olunması, islahatlarla bağlı müəyyən etdiyi konsepsiyada yeni vergi sisteminin formalaşdırılması fundamental bir vəzifə kimi müəyyənləşdirilib. Vergilər Nazirliyinin yaradılması, iqtisadi islahatların elmi-metodoloji əsaslarının möhkəmləndirilməsi ölkənin maliyyə resurslarının səfərbər edilməsi işində mühüm rol oynayıb. İlk növbədə, Vergilər Nazirliyinin ali idarəetmə orqanı kimi azad bazar münasibətlərinin inkişafinda rolu müəyyənləşdirilib. Vergi siyasətinin qanunvericilik bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində böyük işlər görülüb, dünya təcrübəsinə müraciət olunub, milli maraqlara cavab verən Vergi Məcəlləsi tətbiq edilib, sahibkarlar üçün imkanların genişləndirilməsi, vergi ödəyicilərinə optimal şəraitin yaradılması təmin olunub. Bu gün dünyanın nüfuzlu beynəlxalq təşkilatları, tanınmış ekspertləri razılıq hissi ilə bildirirlər ki, Azərbaycan dünya ölkələri içərisində vergi sisteminin təkmilləşdirilməsi, informasiya texnologiyalarının tətbiqi sahəsində aparıcı yerlərdən birini tutur”.
Məhz Ulu öndər Heydər Əliyevin uğurlu siyasətinin nəticələri elə ilk vaxtlardan öz bəhrəsini verməyə başlayıb. Araşdırmalar göstərir ki, bu islahatlardan dərhal sonra iqtisadi fəallığın artması və bununla əlaqədar dövlət büdcəsinin vergilərdən formalaşan gəlirlərinin çoxalması baş verib.
2001-ci ildə vergi orqanları dövlət büdcəsinə 2,898 milyard manat, 2002-ci 3,400 milyard manat, 2003-cü ildə 4,117 milyard manat (ilk dəfə proqnoz artıqlaması ilə yerinə yetirilib - 101,3 faiz) köçürülüb. Büdcə gəlirlərinin formalaşmasında Vergilər Nazirliyi üzrə daxilolmaların xüsusi çəkisi 2001-ci ildə 74,6 faiz (3,116 milyard manat), 2002-ci ildə 75,7 faiz (3,620 milyard manat) təşkil edib. 1997-ci ildə daxilolmaların 50,9 faizi neft bölməsi üzrə, 49,1 faizi qeyri-neft bölməsi üzrə olub. Bu göstərici 2001-ci ildə 46,2 faizə qarşı 53,8 faiz, 2002-ci ildə 48,8 faizə qarşı 51,2 faiz, 2003-cü ildə 45,3 faizə qarşı 54,7 faiz olub. Göründüyü kimi, ildən-ilə qeyri-neft sektorunun payı artmağa doğru gedib.
Dövlət bölməsi üzrə büdcəyə 2001-ci ildə 1,797 milyard manat, 2002-ci 2106,6 milyard manat, 2003-cü ildə 2384,9 milyard manat köçürülüb. Qeyri-dövlət bölməsi üzrə isə büdcəyə 2001-ci ildə 1,131 milyard manat, 2002-ci ildə 1293,4 milyard manat, 2003-cü ildə 1,732 milyard manat vəsait daxil olub. Bu isə onu göstərir ki, həmin illərdə ölkədə özəl sektorun inkişafı daha böyük sürət alıb və bu bölmənin iqtisadiyyatda payı əhəmiyyətli dərəcədə artıb. 2001-ci ildə vergilərin ÜDM-də xüsusi çəkisi 10,9 faiz təşkil edib. Müvafiq olaraq bu göstərici 2002-ci ildə 11,5 faiz, 2003-cü ildə 11,6 faiz olub.
Həyata keçirilən islahatlar özünü vergi ödəyicilərinin sayında da göstəririb. Azərbaycanda 2004-cü il yanvar ayının 1-nə olan məlumata görə 223 885 vergi ödəyicisi uçotda idi ki, bunun da 163 723-ü fiziki, 60 162-si isə hüquqi şəxs olub.
Əlverişli investisiya mühitinin yaradılması və ölkədə iqtisadi fəallığın artması nəticəsində həmin dövrdə vergi ödəyicilərinin sayı da 3 dəfədən çox artıb. Təkcə 2012-ci ildə vergi ödəyicilərin sayı əvvəlki ilə nisbətən 72 min nəfər artıb.
2000-ci illə müqayisədə vergi daxilolmalarının həcmi 2012-ci ildə 12 dəfəyə yaxın artıb ki, (2000-ci ildə 510 milyon manata qarşı, 2012-ci ildə 6 milyard manatdan yuxarı), bu da Azərbaycan iqtisadiyyatında baş vermiş iqtisadi sıçrayışın bariz nümunəsi olmaqla bərabər, həm də mövcud iqtisadi sistemə adekvat vergi inzibatçılığının mövcudluğunun göstəricisidir. Qeyd etmək yerinə düşərdi ki, qeyri-neft-qaz sektorundan daxilolmaların həcmi 2012-ci ildə 3,3 milyard manat təşkil edib. 2013-cü ilin aprel ayının 1-nə vergi ödəyicilərin ümumi sayı 500 081 nəfər təşkil edib.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu milli vergi sistemin son 10 il ərzində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi altında əsaslı modernizasiya prosesi keçib, onun maddi-texniki bazası genişləndirilib, vergi inzibatçılığın texnoloji cəhətdən əsaslı surətdə yenidən qurulub. Vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi üzrə Dövlət Proqramı həyata keçirilib, vergi sisteminin geniş diapazonlu texniki imkanlara malik texnoloji bazası yaradılıb. Vergilər Nazirliyi vergi ödəyicilərinə göstərilən xidmətlərin elektronlaşdırılması prosesinə hələ 2005-ci ildən başlayıb. Ötən illər ərzində vergi ödəyicilərinə elektron bəyannamələr göndərmək, elektron vergi hesab-fakturalarından istifadə etmək, elektron vergi ödənişlərini həyata keçirmək, vətəndaşlarla dövlət qurumu arasında elektron formada məktublaşma imkanı verən “Onlayn kargüzarlıq” sistemindən faydalanmaq imkanı yaradılıb. Azərbaycanda ilk dəfə ƏDV inzibatçılığı prosesində vergi nəzarətinin tam elektronlaşdırılmasına imkan verən ƏDV depozit hesabı tətbiq edilib. Sahibkarlıq subyektlərinin qeydiyyatının daha da sadələşdirilməsi məqsədilə 2011-ci ildən fiziki şəxslərin, 2012-ci ildən isə yerli investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslərin real vaxt rejimində elektron qeydiyyatına başlanılıb.
F.Məmmədov vurğulayıb ki, bütövlükdə tətbiq edilmiş informasiya texnologiyaları istər vergi ödəyiciləri tərəfindən, istərsə də vergi xidməti tərəfindən vergi inzibatçılığına çəkilən xərclərin əhəmiyyətli şəkildə azalmasına imkan verib: “Bu gün vergi inzibatçılığı xərclərinin vergi daxilolmalarına nisbəti göstəricisinə əsasən (0,35 faiz), Azərbaycanın vergi xidməti Avropa məkanında ən səmərəli vergi inzibatçılığına malik ölkələrdən biridir. 2000-ci illə müqayisədə vergi daxilolmalarının həcmi 2012-ci ildə 12 dəfəyə yaxın artıb ki, bu da Azərbaycan iqtisadiyyatında baş vermiş iqtisadi sıçrayışın bariz nümunəsi olmaqla bərabər, həm də mövcud iqtisadi sistemə adekvat vergi inzibatçılığının mövcudluğunun göstəricisidir”.
Prezident İlham Əliyev vergi sisteminin inkişafına daim diqqət göstərərək, bu sahədə verdiyi tapşırıqlar ondan ibarətdir ki, dövlət idarəçiliyinin müasir Avropa standartlarına uyğunlaşdırılması istiqamətində təkmilləşdirmələr aparılmalı, vergi orqanları ilə vergi ödəyicilərinin arasında texnoloji baxımdan mükəmməl elektron əlaqələr yaradılmalı, müasir kompüter və proqram təminatları, geniş təhlil bazasına malik informasiya sistemlərinin qurulması istiqamətində işlər davam etdirilməlidir.
Milli Məclisin deputatı Vahid Əhmədov da vurğulayıb ki, İlham Əliyev prezident seçiləndən sonra vergi sahəsində ciddi islahatlar aparılıb: “İlk olaraq Vergi Məcəlləsi Milli Məclis tərəfindən qəbul olunub. Artıq mütəmadi olaraq Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatı, iqtisadi vəziyyətinə uyğun olaraq vergi siyasətinə müəyyən dəyişikliklər edilir. Vergi sahəsində atılan addımların əsas məqsədi Azərbaycanda iqtisadi inkişafa nail olunması, vergilərin miqdarının azaldılması ilə sahibkarlar üçün əlverişli şəraitin yaradılmasıdır. Vergi nə qədər çox olursa sahibkar gəlirini bir o qədər çox gizlətmək istəyir. Son vaxtlar əmək müqavilələrin bağlanması ilə əlaqədar atılan ciddi addımlar buradan gələn vergilərin miqdarının xeyli artmasına səbəb olub. Ümumiyyətlə, bununla bağlı Vergilər Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi və Azərbaycan Hökuməti tərəfindən mütəmadi olaraq islahatlar aparılır”.
Azərbaycanın müasir vergi xidməti ölkənin iqtisadi qüdrətinin güclənməsi, nəhəng regional layihələrin həyata keçirilməsi işlərinə öz töhfəsini verməkdədir. Bununla da müstəqil dövlətimizin vergi siyasəti iqtisadi siyasətin mühüm tərkib hissəsinə, iqtisadi tənzimləmədə və fiskal siyasətin həyata keçirilməsində aparıcı amilə çevrilib. Ölkə Prezidenti İlham Əliyevin uğurlu daxili və xarici siyasəti nəticəsində artıq iqtisadi sahədə keçid dövrünü başa vurmuş Azərbaycanda çevik vergi siyasətini həyata keçirməyə qadir, beynəlxalq standartlara cavab verən müasir vergi xidməti formalaşıb.
Aytən Əliyeva,
“modern.az”saytının əməkdaşı
“Yazı Vergilər Nazirliyinin “Vergilər” qəzetinin və Azərbaycan Mətbuat Şurasının keçirdiyi müsabiqəyə təqdim etmək üçün hazırlanıb”

 
  • Oxunub:  23820  |  
  • Tarix:  24-05-2013  |  
  •    Çap et   |  
Get Adobe Flash player
1992-ci il oktyabrın 16-da ziyalıların Ulu Öndər Heydər Əliyevə tarixi müraciətindən 27 il ötür

16 Oktyabr 22:34
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycanda aparılan islahatlar ardıcıl xarakter daşıyır
16 Oktyabr 22:29
Vergidən yayınmaq çox ciddi nəticələrə gətirib çıxarmalıdır
16 Oktyabr 22:18
Prezident İlham Əliyev: Hökumət qarşısında vəzifə qoymuşam ki, xarici dövlət borcumuzu ildən-ilə azaldaq
16 Oktyabr 22:13
Prezident İlham Əliyev: Qeyri-neft sənayemizin 15 faizdən çox artması dünya miqyasında rekord göstərici hesab oluna bilər
16 Oktyabr 22:09
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin yanında iqtisadi müşavirə keçirilib
16 Oktyabr 21:37
Lerik rayonunda Müstəqillik Günü münasibətilə yürüş keçirilib
16 Oktyabr 21:31
“Azərbaycan Dəmir Yolları” MDB və Baltikyanı ölkələrin Dəmir Yolu Nəqliyyatı Şurasının iclasında iştirak edir
16 Oktyabr 21:24
Astarada Dövlət Müstəqilliyi Günü bir sıra tədbirlərlə qeyd olunub
16 Oktyabr 21:18
Növbəti diplomatik uğur: Azərbaycan Prezidentinin tutarlı arqumentləri
16 Oktyabr 21:17
Dövlət İdarəçilik Akademiyasında Əhməd bəy Ağaoğlunun anadan olmasının 150 illiyi qeyd edilib
16 Oktyabr 21:14
Rektor Gülçöhrə Məmmədova İnşaat fakültəsinin birinci kurs tələbələri ilə görüşüb
16 Oktyabr 21:10
İsveçrədə keçirilən tədbirdə ölkəmizdə texniki tənzimləyicilərin beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırılmasından danışılıb
16 Oktyabr 20:59
Hərbi hissədə hazırlıq kursuna cəlb olunan heyətlə kütləvi tərbiyəvi tədbir keçirilib
16 Oktyabr 20:56
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin tələbələri ilə görüş
16 Oktyabr 20:50
Sofiyada Nəsiminin həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş ədəbi-bədii gecə keçirilib
16 Oktyabr 20:49
Təhsil Nazirliyi ilə Türkiyə Maarif Fondu arasında əməkdaşlıq istiqamətləri müzakirə edilib
16 Oktyabr 20:41
Rüstəm Cabbarov: Türk Şurasının tamhüquqlu üzvü olmaq Özbəkistanın xarici siyasətində tarixi bir addımdır
16 Oktyabr 20:34
Avropa İttifaqı: xarici siyasətin prioritetlərinə yeni baxış
16 Oktyabr 20:30
Mun Hi-sanq: Azərbaycan Koreya Respublikası üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir
16 Oktyabr 17:43
Azərbaycan və Türkiyə hüquqi sahədə səmərəli əməkdaşlıq edir
16 Oktyabr 17:42
2020-ci il üçün əmək miqrasiyası kvotasına dair təkliflər hazırlanıb
16 Oktyabr 17:39
İsmayıllı gənclərindən möhtəşəm yürüş
16 Oktyabr 17:34
Eldar İbrahimov: Ötən 10 il ərzində türkdilli dövlətlər arasında münasibətlər daha da güclənib
16 Oktyabr 17:31
Azərbaycan XİN Minsk qrupu həmsədrlərinin bölgəyə səfər marşrutuna münasibət bildirib
16 Oktyabr 17:21
Mirhəsən Seyidov: Türk Şurasının Bakıdakı Zirvə görüşü türk dünyası üçün yeni strateji inkişaf xəritəsi müəyyənləşdirdi
16 Oktyabr 17:18
Sevinc Fətəliyeva: Türkdilli dövlətlər arasında əlaqələrin daha da güclənəcəyi şübhəsizdir
16 Oktyabr 17:11
Politoloq: Azərbaycanın da yaxından iştirakı ilə türkdilli dövlətlərin əməkdaşlığının yeni platforması yaradılıb
16 Oktyabr 16:58
Azərbaycanda Dövlət Borcunun və Maliyyə Öhdəliklərinin İdarə Edilməsi Agentliyi yaradılıb
16 Oktyabr 16:54
Göyçay çayında selə qarşı mübarizə tədbirlərinə 7 milyon manat ayrılıb
16 Oktyabr 16:51
Koreya Respublikası Milli Assambleyasının sədri İçərişəhərlə tanış olub
16 Oktyabr 16:33
AMEA-da İpək Yolu Mədəni İrsinin Elmi Araşdırma Mərkəzi yaradılır
16 Oktyabr 16:30
Bütün Türkdilli dövlətlər birlik və bərabərliklərini qorumalıdır
16 Oktyabr 16:14
Bakı Beynəlxalq Media Konfransının iştirakçıları Quba Soyqırımı Memorial Kompleksini ziyarət edib
16 Oktyabr 16:09
Azərbaycan Avropa Şurasının daha bir müqaviləsinə imza atıb
16 Oktyabr 16:03
Naqif Həmzəyev: İlham Əliyev Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etmək əzmində olduğuna daha bir mesaj verdi
16 Oktyabr 16:00
Rəcəb Tayyib Ərdoğan: Soyqırımı görmək istəyən varsa, Dağlıq Qarabağda baş verənlərə baxsın
16 Oktyabr 15:57
Vüqar Rəhimzadə: Bakı görüşü türkdilli xalqların birliyinin daha da möhkəmlənməsinə yol açan tarixi hadisədir
16 Oktyabr 15:56
Gənclər Fondunun Müşahidə Şurasının növbəti iclası keçirilib
16 Oktyabr 15:52
Ukrayna Analitik Mərkəzinin rəhbəri: Azərbaycan Türk Şurasının Zirvə Görüşündə güclü nüfuza malik dövlət olduğunu bir daha sübut etdi
16 Oktyabr 15:48
Elçin Quliyev: “Qarabağ Azərbaycandır!” hərəkatı torpaqlarımızın azadlığı uğrunda mübarizədə əsas ideoloji faktorlardan biridir
16 Oktyabr 15:46
İradə İbrahimova: Balıqların qadağan olunmuş alətlərlə ovlanmasına qarşı aksiyaya başladıq
16 Oktyabr 15:43
Şəmkirdə “KOB Dostu” fəaliyyətə başlayıb
16 Oktyabr 15:22
9 saylı Binəqədi II seçki dairəsi dairə seçki komissiyasında ixtisaslaşmış kurslar davam edir
16 Oktyabr 15:20
Bələdiyyə seçkilərinin şəffaf və ədalətli keçirilməsi üçün ciddi hazırlıq işləri görülür
16 Oktyabr 15:05
Tərtərdə "Müstəqilliyimiz əbədidir" şüarı ilə keçirilən yürüşdə altı minə yaxın gənc iştirak edib
16 Oktyabr 15:03
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 28-ci ildönümü Səbail rayonunda qeyd olunub
16 Oktyabr 14:55
27 saylı Sabunçu ikinci dairə seçki komissiyasında maarifləndirmə kursları davam edir
16 Oktyabr 14:35
Koreya Respublikası Milli Assambleyasının sədri ulu öndər Heydər Əliyevin məzarını və Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib
16 Oktyabr 14:33
NATO-nun bir çox proqramlarında Azərbaycan hərbçilərinin fəal iştirakı yüksək qiymətləndirilib
16 Oktyabr 14:31
Türkiyə Prezidenti: Türk Şurasının Bakıda keçirilən Zirvə Görüşü tarixi əhəmiyyətə malikdir
16 Oktyabr 14:27
Akademik İsa Həbibbəyli: Azərbaycanda alimə dövlət səviyyəsində qiymət verilir
16 Oktyabr 14:22
ADU-da Beynəlxalq Parlament Təqaüdü proqramı haqqında müzakirələr aparılıb
16 Oktyabr 14:20
Beynəlxalq Türk Akademiyasının Azərbaycan nəşrləri təqdim olunub
16 Oktyabr 14:17
Firdovsi Əliyev: 650 min ağacın harada əkiləcəyi müəyyənləşib
16 Oktyabr 14:15
Statistika Komitəsi: Ölkəmizdə keçirilən əhalinin növbəti siyahıyaalınması əsasən başa çatıb
16 Oktyabr 13:38
Fuad Qəhrəmanlının ailə üzvlərinə qarşı etdiyi zorakılıq hərəkətləri ilə bağlı cinayət işi başlanıb
16 Oktyabr 13:26
Pərvin Kərimzadə: Türk Şurasının VII Zirvə Görüşü türkdilli ölkələrin birliyinin daha da güclənməsinə şərait yaradacaq
16 Oktyabr 13:21
Alim, müəllim, vətəndaş
16 Oktyabr 13:16
Paytaxt məktəblərində 48 min 814 şagird birinci sinifdə təhsil alır
16 Oktyabr 13:03
Milli Məclisin deputatı beynəlxalq tədbirdə Ermənistanın parlament sədrinin səsləndirdiyi fikirlərə cavab verib
16 Oktyabr 12:56
Türkiyə KİV-ləri Türk Şurasının Bakıda keçirilən Zirvə Görüşünü geniş işıqlandırıb
16 Oktyabr 12:49
Prezident İlham Əliyev Koreya Respublikası Milli Assambleyasının sədrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib
16 Oktyabr 12:42
Türkdilli dövlətlərin birliyinin böyük gələcəyi var
16 Oktyabr 12:40
Dmitri Solonnikov: Azərbaycan Prezidenti Aşqabadda faşizmin qəhrəmanlaşdırılması məsələsində vurğuları düzgün qoyub
16 Oktyabr 12:36
YAP Binəqədi rayon təşkilatında “Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi” adlı tədbir keçirildi
16 Oktyabr 12:06
Prezident İlham Əliyev: Son 16 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatı üç dəfədən çox artıb
16 Oktyabr 12:05
Parlamentlərarası İttifaqın 141-ci Assambleyasında Milli Məclisin nümayəndə heyəti dünyanın parlamentarilərinə müraciət edib
16 Oktyabr 11:58
Şamaxıda “Müstəqil dövlətin müstəqil övladları” adlı tədbir keçirilmişdi
16 Oktyabr 11:52
Prezident İlham Əliyev: Hazırda Azərbaycan Türkiyə iqtisadiyyatına ən çox sərmayə qoyan ölkələrdən biridir
16 Oktyabr 11:50
Müstəqillik Günü münasibətilə Heydər Əliyev Mərkəzinin parkında konsert olacaq

Video

 

Müsahibə

»»»
 

Müəlliflər


»»»
ARXİV
B Be Ça Ç Ca C Ş
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
HAVA HAQQINDA