Ana səhifə »  Müsahibə »  Konstitusiyaya təklif edilən dəyişikliklərin əsas ana xətti vətəndaş hüquqlarının möhkəmləndirilməsidir
A+   Yenilə  A-
Konstitusiyaya təklif edilən dəyişikliklərin əsas ana xətti vətəndaş hüquqlarının möhkəmləndirilməsidir

Milli Məclisin Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu Komitəsinin üzvü Vüsal Hüseynov www.yap.org.az saytına müsahibə verib:
- Vüsal müəllim, insan hüquq və azadlıqlarının etibarlı  təminatı dövlət siyasətinin əsasını təşkil edir. Buna görə, ilk növbədə, Konstitusiyaya nəzərdə tutulan əlavə və dəyişikliklərin insan hüquqlarına təzahürü ilə bağlı fikirlərinizi bilmək istərdik. Təklif olunan dəyişikliklər insan hüquqlarının təmin olunması ilə bağlı hansı yenilikləri nəzərdə tutur?
- Ümumiyyətlə, hazırda qüvvəmizdə olan Konstitusiyamızda əksini tapan maddələrin əhəmiyyətli hissəsi insan hüquq və azadlıqlarının qorunmasına xidmət edir. Sənədə iki dəfə edilən,  eyni zamanda sentyabrın 26-sında keçiriləcək ümumxalq səsverməsi zamanı nəzərdə tutulan əlavə və dəyişikliklərə nəzər salsaq, görərik  ki, məqsəd insan hüquq və azadlıqlarının  yeni müdafiə mexanizmlərini müəyyənləşdirməkdir. Belə ki, təklif edilən dəyişikliklərin əksəriyyəti 15 maddəyə olmaqla Konstitusiyanın İnsan və vətəndaş hüquqları və azadlıqları ilə bağlı olan fəslinə edilmişdir. Bu ümumi dəyişikliklərin təqribən 60 faizdən artıq hissəsidir və dövlətin insan hüquqların müdafiəsi və təmin edilməsində rolunu gücləndirir.
Nümunə üçün şəxsi toxunulmazlıq, fikir və söz azadlığı, sərbəst toplaşmaq azadlığı,  vətəndaşlıq hüququnun təminatı, seçki, birləşmək, müraciət, azad sahibkarlıq hüquqları ilə bağlı maddələrə dəyişikliklər təklif edilir.
İnsan ləyaqətinin qorunması insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının əsas  prinsipi kimi müəyyən edilir. Bu isə bu anlayışın yalnız Konstitusiyanın 46-cı maddəsində əks olunan ayrıca bir hüquq kimi deyil, bütün hüquq və azadlıqların təmin edilməsinə nüfuz edən prinsip olmasını təmin edir.
Hüquq və azadlıqların məhkəmə təminatı adlı maddə yeni redaksiyada verilir, hüquq  və azadlıqların həm məhkəmə təminatı, həm də inzibati qaydada müdafiəsi üçün prinsipial müddəalar əlavə edilir.
Əmək hüququnun təmin edilməsi ilə bağlı, əmək müqaviləsi əsasında işləyənlərin hüquqlarının müdafiəsini təmin etmək məqsədi ilə lokautun qadağan edilməsi ilə bağlı yeni  müddəa daxil edilib. Lokaut qısa olaraq işəgötürən tərəfindən qanunsuz və əsassız hesab etdiyi tətillərin qarşısını almaq üçün müəssisənin fəaliyyətinin müvəqqəti dayandırılmasıdır.
Layihədə həmçinin  mülkiyyət konsepsiyasına mütərəqqi sosial məsuliyyət anlayışı daxil edilir. Bu qərb hüquq sistemində tətbiq edilən prinsipdir və mahiyyəti xüsusi mülkiyyət və sosial rifahı əlaqələndirmək,  sosial ədalət və məsuliyyəti inkişaf etdirməkdir.
Layihədə həmçinin dövlət orqanlarını vətəndaşa münasibətdə daha məsuliyyətli edəcək, mümkün özbaşınalıq hallarının qarşısını alacaq əsaslar müəyyən edilir. Həmçinin dövlət qulluqçularının qanuna zidd hərəkətləri və hərəkətsizliyi nəticəsində insan hüquq və azadlıqlarına dəymiş ziyana görə və onların təminatının pozulmasına görə dövlətin, dövlət qulluqçuları ilə birlikdə mülki məsuliyyəti müəyyən edilir. Oxşar məsuliyyət bələdiyyələr və bələdiyyə qulluqçuları üçündə müəyyən edilir.
- Təklif edilən dəyişikliklərə dair verilən şərhlərdə bəzi hüquqların məhdudlaşdırılması ilə bağlı fikirlərə də rast gəlinir. Ümumiyyətlə, əsas mübahisələndirilən məqamlar nədən ibarətdir?
- Ümumiyyətlə, Konstitusiyaya təklif edilən dəyişikliklərin böyük əksəriyyətinin məhz hüquq və azadlıqların bilavasitə möhkəmləndirilməsinə xidmət etməsinə baxmayaraq, təəssüf ki, bəzi hallarda təklif edilən dəyişikliklər insan hüquq və azadlıqlarının qorunması nöqteyi nəzərdən birmənalı qarşılanmır. Məsələn, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında dəyişikliklər təklif edilməsi təşəbbüsünün məhdudlaşdırılması ilə bağlı Konstitusiyanın 155-ci maddəsinə istinad edilərək belə fikirlər səslənir  ki, təklif edilən dəyişikliklər insan və vətəndaş hüquqlarını, azadlıqlarını məhdudlaşdırır və Konstitusiyaya ziddir. İlk olaraq qeyd edilməlidir ki, təkliflərdə məhdudlaşdırma deyil, əsas yanaşma genişlənmə və yeni hüquqların yaradılmasıdır. Bununla belə Konstitusiyanın bu maddəsini diqqətlə təhlil etdikdə görərik ki,  Konstitusiya özü də bu hüquqların məhdudlaşdırılmasını istisna etmir, burada tələb yalnız bu məhdudlaşdırmanın Azərbaycanın tərəfdarı olduğu  beynəlxalq müqavilələrdə nəzərdə tutulduğundan daha artıq dərəcədə olmaması, yəni həddin gözlənilməsidir. Nümunə üçün belə sənədlərin ən əhəmiyyətlilərindən biri hesab edilən Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasına əlavə 1 saylı protokolun Mülkiyyətin müdafiəsi ilə bağlı 1-ci maddəsində qeyd edilir: «Heç kəs, cəmiyyətin maraqları naminə və qanunla və beynəlxalq hüququn ümumi prinsipləri ilə nəzərdə tutulmuş şərtlər istisna olmaqla, öz mülkiyyətindən məhrum edilə bilməz.»
Yəni konvensiya cəmiyyətin maraqları naminə nəinki mülkiyyət hüququnun məhdudlaşdırılması, hətta mülkiyyətdən məhrum etməni istisna etmir. Bu müddəalar həmçinin dövlətin, ümumi maraqlara müvafiq olaraq, mülkiyyətdən istifadəyə nəzarəti həyata keçirmək üçün, yaxud vergilərin və ya digər rüsum və ya cərimələrin ödənilməsini təmin etmək üçün zəruri hesab etdiyi qanunları yerinə yetirmək hüququnu məhdudlaşdırmır. Bu baxımdan milli qanunvericilikdə beynəlxalq tələblər çərçivəsində məhdudiyyətlərin təqdim edilməsi  Konstitusiyaya zidd yanaşma kimi qəbul edilməməlidir. Bir sözlə,  təklif edilən dəyişikliklərin əsas ana xətti hüquqların genişləndirilməsidir.
İnsan hüquq və azadlıqları ilə bağlı təklif edilən dəyişikliklərlə bağlı daha bir maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, ümumilikdə bu təkliflər azadlıq və təhlükəsizlik arasında olan balansın qorunması üçün əlverişli hüquqi baza yaradır. Təhlükəsizliyin təmin edilməsi azadlığın qismən də olsa məhdudlaşdırılması bahasına başa gəlir. Cinayətkarlığın qarşısının alınması, terrorizmə qarşı mübarizə, milli təhlükəsizliyin təmin olunması bu və ya digər formada insanların azadlığına müdaxilə etmiş olur. Təklif olunan dəyişikliklərlə bağlı nəzərəçarpan məqam ondan ibarətdir ki, onların bir qismi insan hüquq və azadlıqlarının möhkəmləndirilməsinə, digər tərəfdən isə dövlətin funksiyalarının yerinə yetirilməsi üçün hüquqi bazanın gücləndirilməsinə xidmət edir. Nümunə üçün 49-cu maddə sərbəst toplaşmaq azadlığını müəyyən edir. Maddənin II hissəsinə edilən əlavə isə ictimai qaydanı və ya ictimai əxlaqı pozmamaq şərtlərini müəyyən edir. Digər bir halda birləşmək hüququ ilə bağlı qanuni dövlət hakimiyyətini zorla devirmək məqsədi, cinayət hesab edilən digər məqsədlər güdən və ya cinayətkar üsullardan istifadə edən birliklər qadağan edilir. 71-ci maddənin II hissəsinə hüquq və azadlıqların məhdudlaşdırılması ilə bağlı proporsionallıq prinsipi əlavə edilir. Yəni, subyektlərin hüquqlarının məhdudlaşdırılması yalnız o zaman qəbul olunandır ki, bu məhdudlaşdırma nəticəsində onlara dəyən zərər heç bir tədbir görülməyəcəyi halda dəyə biləcək zərərdən az olsun.
- Bəs fikrinizcə, hüquqların məhdudlaşdırılması ilə bağlı olan bu arqumentlər nə dərəcədə əsaslıdır?
- Mübahisələndirilən müddəalarla bağlı fikirlərin nə dərəcədə əsaslı olub-olmamasını müəyyənləşdirmək üçün sadəcə olaraq, bu hüquqları ayrı-ayrılıqda nəzərdən keçirmək lazımdır:
Mülkiyyət hüququ ilə bağlı 29-cu maddəyə təklif edilir ki, xüsusi mülkiyyət sosial öhdəliklərə səbəb olur və sosial ədalət və torpaqlardan səmərəli istifadə məqsədi ilə torpaq üzərində mülkiyyət hüququ qanunla məhdudlaşdırıla bilər. Ümumiyyətlə, mülkiyyətin öhdəlik yaratması prinsipi qərb hüquq sisteminə  aiddir, Avropada müsbət qəbul olunur və tətbiq edilir. Almaniyanın hal-hazırda qüvvədə olan Konstitusiyasının 14-cü maddəsinə əsasən, «Mülkiyyət öhdəliklərə səbəb olur. Ondan istifadə həmçinin ictimai rifaha xidmət etməlidir».  Bu prinsipin tətbiqində əsas məqsəd xüsusi mülkiyyət və sosial rifahı əlaqələndirmək,  sosial məsuliyyəti inkişaf etdirməkdir. Belə ki, yanaşma ondan ibarətdir ki, sosial öhdəliklərdən azad olan mülkiyyət vətəndaşlıq, cəmiyyətdə üzvlük və birgəyaşayış kimi dəyərləri zədələyir. İnsan hüquqlarının müdafiəsini təmin edən ən əhəmiyyətli beynəlxalq sənədlərdən biri hesab edilən Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasıda bu məsələyə yanaşmada eyni mövqedən çıxış edir. Belə ki, bu Konvensiyaya 1 saylı protokolun Mülkiyyətin müdafiəsi ilə bağlı 1-c maddəsində qeyd edilir. "Heç kəs, ictimaiyyətin maraqları naminə və qanunla və beynəlxalq hüququn ümumi prinsipləri ilə nəzərdə tutulmuş şərtlər istisna olmaqla, öz mülkiyyətindən məhrum edilə bilməz".
29-cu maddəyə əlavə edilməsi təklif olunan VI hissənin mətnindən də aydın olur ki, əlavələr bilavasitə öhdəliklərin müəyyən edilməsi və mülkiyyət hüquququn məhdudlaşdırılması yox, mülkiyyətin sosial ədalətin möhkəmləndirilməsi və ictimai rifahın yaxşılaşdırılmasına xidmət etməsinə istiqamətlənib. Bu kontekstdə mülkiyyət hüququnun məhdudlaşdırılması mülkiyyətdən məhrum edilməsi kimi şərh edilməməlidir. Konstitusiyanın bu maddəsinin digər bəndlərinə kompleks baxdıqda görünür ki, mülkiyyət hüququnun müdafiəsi və toxunulmazlığı təminatı mövcuddur.
Hüquqlardan sui-istifadəyə yol verilməməsi prinsipi bir sıra Avropa ölkələrinin  hüquq sistemlərinə daxil edilib. Müasir Avropada hüquq sistemlərində bu prinsiplə bağlı istinad edilən ən mötəbər mənbə Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 17-ci maddəsi (Hüquqlardan sui-istifadənin qadağan olunması) hesab olunur. Konvensiyanın 17-ci maddəsi demokratiyanın və hüququn əliliyinin möhkəmlənməsinə xidmət edən əsas maddələrindən biridir. Bu maddə Konvensiyanın ruhuna zidd olaraq, burada təsbit olunmuş hər-hansı hüquqdan sui-istifadə edilməsini istisna edir. Beləliklə, hüquqlardan sui-istifadəni istisna edən bu müddəa hüquqların həyata keçirilməsinin məhdudlaşdırımasına yox, tam əksinə, təsbit edilmiş hüquqların tam təmin olunmasına xidmət edir.
Həmçinin şəxsi toxunulmazlıq hüquqi ilə bağlı 32-ci maddəyə təklif edilən dəyişikliklərlə bağlı fikirlər səslənir ki, bu insanların informasiya əldə etmək imkanlarını, məlumat azadlığını məhdudlaşdırır və şəffaflığın qarşısını alır. Lakin nəzərə alınmalıdır ki, bu dəyişikliyi şərtləndirən ən əhəmiyyətli amil texnoloji inkişafdır. Mövcud dünyada texnoloji yeniliklər insanların həyatına, sosial münasibətlərə, və dolayısı ilə insan hüquqlarına olduqca böyük təsir göstərir. Məsələn, texnoloji yeniliklər insanların şəxsi həyatlarının toxunulmazlığı hüququndan yan keçmir. Bu səbəbdən, hüquqları təsbit edən mənbələr, normativ hüquqi aktlar bu cür inkişaf amillərini dövlət və vətəndaş arasındakı münasibətlərdə nəzərə almalıdır. Bu maddəyə dəyişikliklərlə bağlı ilkin təəssürat yarana bilər ki, məlumat azadlığı məhdudlaşdırılır. Lakin maddənin ümumi quruluşuna nəzər saldıqda məlum olur ki, burada ümumilikdə şəxsi toxunulmazlığa dair müxtəlif aspektlər əhatə edilib:
-şəxsi və ailə sirrinin qorunması;
-şəxsin razılığı olmadan məlumatın toplanması, istifadəsi və yayılmasına məhdudiyyət;
-müxtəlif vasitələrlə ötürülən məlumatların qorunması.
Əlavə edilən hissələr də məhz özündə bir neçə yeni təminatı ehtiva edir. Belə ki, VI hissə - qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla, üçüncü şəxslər haqqında məlumat almaq məqsədi ilə elektron formada və ya kağız üzərində aparılan informasiya ehtiyatlarına daxil olmaq qadağandır. Bu hissə, ilkin təəssürat yarandığı kimi məlumat azadlığının məhdudlaşdırılmasına deyil, məhz şəxsi toxunulmazlıq hüququnun möhkəmləndirilməsinə yönəlmişdir. Belə ki, təklif edilən əlavə şəxsi məlumatların əldə edilməsi ilə bağlı yeni təminat - elektron və kağız daşıyıcılarda əks olunan məlumatların qorunmasını ehtiva etmiş olur. Bundan əlavə, təbii ki, qanunla müəyyən edilmiş hallar altında şəxsin razılığını ifadə etdiyi hallar da nəzərdə tutulur. Yəni, şəxsin razılığı olduğu halda, həmin informasiya ehtiyatlarına daxil olmaq qadağan deyildir, buna görə də məlumat azadlığının məhdudlaşdırılması müzakirə predmeti deyil. Təklif edilən VII hissə - Məlumatın aid olduğu şəxsin buna razılığını aşkar ifadə etdiyi hallar, ayrı-seçkiliyə yol verməmək şərtilə anonim xarakterli statistik məlumatların emalı və qanunun yol verdiyi digər hallar istisna olmaqla, informasiya texnologiyalarından şəxsi həyata, o cümlədən əqidəyə, dini və etnik mənsubiyyətə dair məlumatların açıqlanması üçün istifadə edilə bilməz. Bu hissədən isə aydın olur ki, maddəyə təklif olunan bu dəyişiklik yuxarıda qeyd olunan texnoloji inkişafın təzahürlərini insan hüquqlarının qorunmasında əks etdirmək üçündür. Təbii ki, hazırda fərdlər haqqında məlumatların informasiya texnologiyaları vasitəsilə bu cür əlçatan olduğu, xüsusilə sosial medianın imkanlarının  genişləndiyi bir zamanda, onlayn şəxsi məlumatların da qorunması konstitusion səviyyədə təmin edilməlidir.
- Fikrinizcə, təklif edilən dəyişikliklərin dövlət idarəçiliyi mexanizminin təkmilləşdirilməsi perspektivindən əhəmiyyəti nədədir?
- Təklif edilən dəyişikliklər dövlət idarəçiliyi mexanizmini təkmilləşdirəcək, fəaliyyətində çevikliyi təmin edəcək, sabitlik və iqtisadi inkişafın təmin edilməsi, icra intizamının güclənməsi üçün daha möhkəm zəmin yaradacaqdır. Dövlətin idarəetmə sistemi ilə bağlı ən əhəmiyyətli dəyişikliklər öz əksini Prezident və Vitse-prezident institutları ilə bağlı müddəalarda tapır. Vitse-prezident institutu konstitusion sistemimizdə yeni institutdur və məqsəd prezidentlik institutunu gücləndirmək, ölkənin inkişafına xidmət edəcək idarəçilik sistemini təmin etməkdir. Təkliflərə vitse-prezidentin konkret fəaliyyətinin necə olacağı və səlahiyyətlərinin nədən ibarət olacağı ilə bağlı məsələlər qeyd edilmir. Bu baxımdan indiki mərhələdə bu vəzifənin statusu barədə, onun təyinatında parlamentin iştirakının əhəmiyyəti ilə bağlı mülahizə və şərhlər uyğun deyil. Bu məsələ gələcəkdə müvafiq normativ hüquqi Aktlarla, Konstitusiya Qanunu ilə tənzimlənəcək.
Həmçinin Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin əsasları ilə bağlı 101-ci maddəyə təklif edilən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin növbədənkənar Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərini elan etmək səlahiyyətidə dövlət idarəçiliyində hər hansı qeyri stabil vəziyyətlərin qarşısının alınmasına yönəlmişdir. Belə ki, bu dəyişiklik Prezidentə etimad səsi qazanmaq üçün müraciət etmək imkanı təmin edir. Bu isə hər hansı qeyri- müəyyən vəziyyətlərdə xalqın öz iradəsini təkrar bildirməsi və bununla stabilliyin təmin edilməsi üçün imkanlar təmin etmək məqsədi daşıyır.
- Vüsal müəllim, Konstitusiyaya təklif edilən dəyişiklikləri ümumilikdə necə qiymətləndirirsiniz?
- Konstitusiyaya təklif edilən dəyişikliklərin gətirdiyi müsbət yenilikləri hər biri barəsində  bir müsahibə çərçivəsində geniş danışmaq mümkün deyil. Ümumi olaraq bu dəyişikliklər bir daha təsdiq edir ki, Konstitusiyamızda insan amilinə, onun hüquq və azadlıqlarının təminatına və demokratik dövlət quruculuğunun möhkəmlənməsinə yüksək dəyər verilir. Bu təkliflər insanların yüksək rifah şəraitində yaşamasına xidmət edir. Əminəm ki,  xalqımız sentyabrın 26-sında keçiriləcək ümumxalq səsverməsində fəal iştirak edəcək və bu təklifləri dəstəkləyəcəkdir.

 
  • Oxunub:  11940  |  
  • Tarix:  22-09-2016  |  
  •    Çap et   |  
Get Adobe Flash player
Mun Hi-sanq: Azərbaycan Koreya Respublikası üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir

17 Oktyabr 20:39
İqtisadçı ekspert: Müşavirədə mühüm məqamlardan biri islahatların davamlı olması və yeni mərhələyə qədəm qoyması ilə bağlı bəyanat idi
17 Oktyabr 20:27
Azərbaycan ilə Litva arasında idman sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib
17 Oktyabr 20:18
Mariya Zaxarova rusiyalı deputatın işğal olunmuş Dağlıq Qarabağa qanunsuz səfəri haqqında danışıb
17 Oktyabr 20:00
Səbail gənclərindən “Qarabağ Azərbaycandır!” milli həmrəylik hərəkatına dəstək
17 Oktyabr 19:55
Azərbaycan multikulturalizmi Braziliyada tədris olunur
17 Oktyabr 19:52
Ölkəmiz 71-ci Frankfurt Beynəlxalq Kitab Sərgisində təmsil olunur
17 Oktyabr 19:48
Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb
17 Oktyabr 17:49
Rüfət Məmmədov: Azərbaycan Fransa ilə regionlararası əməkdaşlığa böyük önəm verir
17 Oktyabr 17:46
Sona Əliyeva: Türkdilli ölkələr böyük nailiyyətlərə imza atıblar
17 Oktyabr 17:38
Aydın Hüseynov: Azərbaycanda əhalinin sosial müdafiəsi ilə bağlı reallaşdırılan islahatlar dünyada nümunə ola bilər
17 Oktyabr 17:35
BDU-nun 100 illik yubileyi münasibətilə ADPU-da dəyirmi masa
17 Oktyabr 17:31
Şahin İsmayılov: Ermənistan hakimiyyətinin “Qarabağ xalqı” məsələsini qabartması işğal faktını ört-basdır etmək cəhdidir
17 Oktyabr 17:27
Siyavuş Novruzov: "Seçki məsələsində müsavatçılara maarifləndirici kurslar və treninqlər keçə bilərəm" - MÜSAHİBƏ
17 Oktyabr 17:24
David Zalkaliani: Azərbaycan bizim üçün dost və strateji tərəfdaş ölkədir
17 Oktyabr 17:22
Goranboyda Nəsiminin 650 illik yubileyi qeyd edilib
17 Oktyabr 17:19
Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə 790 min manat ayrılıb
17 Oktyabr 17:17
BDU-da Dövlət Müstəqilliyi Günü qeyd olunub
17 Oktyabr 17:10
Media islahatlara mane olan deyil, onu təbliğ edən institut, Prezidentin ən yaxın ictimai dəstəkçisidir
17 Oktyabr 17:01
Azərbaycanın Müdafiə naziri ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşüb
17 Oktyabr 16:59
İqtisadiyyat nazirinin müavinləri bölgələrdə vətəndaşları qəbul edib
17 Oktyabr 16:57
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin idarə heyətinin sədrini qəbul edib
17 Oktyabr 16:41
Qırğızıstan Daşınar Əmlakın Yüklülüyünün Dövlət Reyestri üzrə Azərbaycanın təcrübəsini öyrənir
17 Oktyabr 16:27
Azərbaycan nümayəndə heyəti Milli Olimpiya Komitələri Assosiasiyasının Baş Assambleyasında iştirak edir
17 Oktyabr 16:19
Milli Məclisin Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə komitəsinin növbəti iclası keçirilib
17 Oktyabr 16:14
Tahir Mirkişili: Həyata keçirilən sosial-iqtisadi islahatlar əhalinin rifahının daha da yaxşılaşmasına xidmət edir
17 Oktyabr 16:12
Eldəniz Səlimov: Türk Şurasının fəaliyyəti dövründə üzv ölkələr iqtisadi, siyasi və mədəni əlaqələri daha da genişləndirib
17 Oktyabr 16:07
Səbail gənclərindən “Qarabağ Azərbaycandır!” milli həmrəylik hərəkatına dəstək
17 Oktyabr 15:55
“Daily News Hungary” nəşrində Viktor Orbanın Türk Şurasının Zirvə Görüşündə iştirakı barədə məqalə dərc edilib
17 Oktyabr 15:50
DİN və Baş Prokurorluq: İctimai asayişin pozulmasına yönələn qanunsuz hərəkətlərin qarşısı qətiyyətlə alınacaq
17 Oktyabr 15:45
Qusarda Qadın Resurs Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb
17 Oktyabr 15:44
Ağdamda Dövlət Müstəqilliyi Günü qeyd olunub
17 Oktyabr 15:31
Bəxtiyar Əliyev: Prezident İlham Əliyev vətəndaşlarımızın sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə daim böyük diqqət yetirir
17 Oktyabr 15:23
Çingiz Abdullayev: 650 min ağac əkmək gözəl təşəbbüsdür və ölkəmizin bütün vətəndaşları bu ideyanı dəstəkləməlidirlər
17 Oktyabr 15:15
18 oktyabr- Müstəqillik haqqında Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Aktının qəbuluna dair 5 tezis
17 Oktyabr 15:00
Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinin Şəki filialının rəsmi açılışı olacaq
17 Oktyabr 14:55
Doqquz ayda əsas kapitala 10,1 milyard manat yönəldilib
17 Oktyabr 14:41
Səbail rayonu ilə Litvanın Druskininkay şəhəri arasında qarşılıqlı əməkdaşlıq barədə protokol imzalanıb
17 Oktyabr 14:35
Sədaqət Vəliyeva: Azərbaycanda düşünülmüş uzunmüddətli siyasət ən yüksək səviyyədə həyata keçirilir
17 Oktyabr 14:30
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən siyasətin bəhrəsini hər bir Azərbaycan vətəndaşı öz həyatında hiss edir
17 Oktyabr 14:26
Əli Əhmədov: Azərbaycan Respublikası bütün dünyada ən uğurlu gənc dövlət hesab olunur
17 Oktyabr 14:17
Özbəkistan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu ilə yüklərin daşınma həcminin artırılmasında maraqlıdır
17 Oktyabr 14:09
“Gənclər sektorunun idarə edilməsi və gənclər siyasəti üzrə 1-ci Magistr proqramı”nın təqdimat mərasimi keçirilib
17 Oktyabr 14:07
Prezidentin media həssaslığı: islahatlara alternativ yoxdur
17 Oktyabr 14:02
Azərbaycan İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının İnkişafa Yardım Komitəsində iştirakçı statusu qazanıb
17 Oktyabr 13:54
YAP İcra Katibliyində Azərbaycan Respublikasının Təhsil naziri Ceyhun Bayramov mətbuat konfransı keçirib
17 Oktyabr 13:49
YAP Gənclər Birliyinin sədr müavini beynəlxalq konfransda iştirak edib
17 Oktyabr 13:46
Parisdə Azərbaycan-Fransa regionlararası əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi üzrə İdarəetmə Komitəsinin ilk iclası keçirilib
17 Oktyabr 13:43
Bakı Ali Neft Məktəbi ilə Bahar Enerji Əməliyyat Şirkəti arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb
17 Oktyabr 13:37
Yüz milyon tirajla yayılan "China Daily" qəzeti AZƏRTAC-ın İdarə Heyəti sədrinin analitik məqaləsini dərc edib
17 Oktyabr 13:36
Müstəqillik Azərbaycan xalqının ən böyük sərvətidir
17 Oktyabr 13:31
“Heydər Əliyev: Azərbaycançılıq ideologiyası və mənəvi dəyərlər” kitabı nəşr olunub
17 Oktyabr 12:53
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti obyekt rəhbərlərini paytaxtın yaşıllaşdırılmasına biganə qalmamağa çağırır
17 Oktyabr 12:49
Dağlıq Qarabağ bölgəsinin azərbaycanlı icmasının nümayəndələri ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşüblər
17 Oktyabr 12:45
Son 5 ildə 20 min gənc müəllim işə qəbul olunub
17 Oktyabr 12:38
Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondunun illik toplantısında Azərbaycana dair xüsusi təqdimat keçirilib
17 Oktyabr 12:36
NASA Ayın cənub qütbündə buz təbəqəsini axtaracaq yeni lunoxod hazırlayacaq
17 Oktyabr 12:29
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi Sumqayıtda vətəndaşları qəbul edib
17 Oktyabr 12:24
Cəlilabadda minlərlə gəncin iştirakı ilə yürüş keçirilib
17 Oktyabr 12:19
Politoloq: Türk Şurasına üzvlük Özbəkistana Transxəzər marşrutuna inteqrasiya imkanı yaradır
17 Oktyabr 12:13
Ceyhun Bayramov: 84 yeni təhsil müəssisəsinin tikintisi və əsaslı təmiri həyata keçirilir
17 Oktyabr 12:07
Bakıdan Avropaya ilk dəfə dəmir yolu ilə birbaşa konteyner qatarı yola salınır
17 Oktyabr 12:02
Naxçıvanda “Müstəqillik işığında” adlı sərgi açılıb
17 Oktyabr 11:53
Növbəti ildən STEAM layihəsində iştirak edən şagirdlərin sayı 20 minə çatdırılacaq
17 Oktyabr 11:43
Prezident İlham Əliyev ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərini qəbul edib
17 Oktyabr 11:40
MDB dövlətlərinin əmək, məşğulluq və əhalinin sosial müdafiəsi üzrə Məşvərət Şurasına sədrlik bir illik müddətinə Azərbaycana keçib
17 Oktyabr 11:36
Ölkəmizdə ilk dəfə olaraq peşə təmayüllü siniflər yaradılıb
17 Oktyabr 11:26
Çində Asiya-Afrika Gənc Sahibkarlar Forumu işə başlayıb
17 Oktyabr 10:52
Bakı Slavyan Universitetinin kollektivi ulu öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib
17 Oktyabr 10:45
Bakıda Neonatologiya üzrə Beynəlxalq Konqres keçirilir
17 Oktyabr 10:36
Azərbaycan ilə Belarus 146 milyon dollarlıq ticarət əməliyyatları aparıb

Video

 

Müsahibə

»»»
 

Müəlliflər


»»»
ARXİV
B Be Ça Ç Ca C Ş
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
HAVA HAQQINDA
Bakı
gündüz+22 +26
gecə+16 +18