Ana səhifə »  Sosial »  Uşaq ədəbiyyatının dəyərli tədqiqatçısı, tələbələrin sevimli müəllimi
A+   Yenilə  A-
Uşaq ədəbiyyatının dəyərli tədqiqatçısı, tələbələrin sevimli müəllimi

Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının tanınmış tədqiqatçılarından biri, istedadlı filoloq alim, tərcümə nəzəriyyəçisi və tərcüməçi Əsgərli Füzuli Feyruz oğlunun 70 yaşı tamam olur.
Onun həyat səhifələrini vərəqləyək: Füzuli Əsgərli 1945-ci il martın 18-də Masallı rayonunun Çaxırlı kəndində anadan olmuşdur. 1952-1963-cü illərdə Çaxırlı kənd məktəbində orta təhsil almışdır. 1973-cü ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun filologiya fakültəsinin əyani şöbəsini bitirmişdir. “Rus uşaq nəsrinin Azərbaycan dilinə tərcüməsi problemləri (1950-1980)” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını uğurla müdafiə etmişdir. Hazırda Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin “Ədəbiyyat və onun tədrisi metodikası” kafedrasının dosenti, filologiya üzrə fəlsəfə doktorudur.
Bütün ömrünü uşaq ədəbiyyatının tədqiqinə və təbliğınə, bədii tərcüməyə və onun nəzəriyyəsinə həsr etmiş, bununla yanaşı, həm də işlədiyi doğma ali məktəbdə müəllimlik sənətinin şərəfini həmişə uca tutmuş Füzuli Əsgərlinin çoxşaxəli fəaliyyətinə nəzər salaq.
Ədəbiyyatşünas alim Füzuli Əsgərli - bir çox kitabların və 100-dən çox elmi-nəzəri və publisistik məqalənin müəllifidir. “Sənətkarın uşaq dünyası”, “Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının mərhələli inkişafı”, “Ömrün sözü, sözün ömrü”, “Bədii tərcümə prinsipləri”, “Uşaq ədəbiyyatı: qarşılıqlı yaradıcılıq qaynaqları”, “Bədii təhlil və ədəbi tənqid”, “Sehrli dünyanın memarı” monoqrafiyalarının, “Ədəbi düşüncələr”, “Zahid Xəlilin sənət dünyası”, “Problemlər, düşüncələr...”, “70 ilin işığında” məqalələr toplusunun müəllifidir. Bir sıra maraq doğuran silsilə məqalələr qələmə almışdır: “Azərbaycan uşaq şeiri və ədəbi tənqid”, “Azərbaycan uşaq nəsri və ədəbi tənqid”, “Azərbaycan uşaq dramaturgiyası və ədəbi tənqid”, “C.Məmmədquluzaqənin Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində mövqeyi”, “C.Məmmədquluzadə əsərlərinin dili və sənətkarlıq xüsusiyyətləri”, “C.Məmmədquluzadənin tərcümeyi-halı və nəsr əsərlərinin öyrədilməsi” və sair. “Qızıl qələm” mükafatı laureatıdır.
F.Əsgərlinin monoqrafiyaları haqqında müxtəlif adlı respublika mətbuatında - “Ədəbiyyat qəzeti”, “Respublika”, “Azərbaycan müəllimi”, “Gənc müəllim”, “525-ci qəzet”, “Türküstan”, “Mədəniyyət”, “Azad Azərbaycan”, “Kaspi”, “Gəncənin səsi” və digər qəzetlərdə məqalələr çap edilmiş, onun alimlik fəaliyyəti və əsərləri haqqında dəyərli fikirlər söylənilmişdir.
Müəllim Füzuli Əsgərli - 1973-cü ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunu bitirəndən sonra “Məşəl” tələbə teatrının bədii rəhbəri kimi burada saxlanılmış, 1974-cü ildən isə dərs deməyə başlamışdır. Bu gün də onun “Uşaq ədəbiyyatı” fənnindən oxuduğu mühazirələr və apardığı seminar məşğələləri tələbələrin böyük marağına səbəb olur. Mühazirələrində milli uşaq ədəbiyyatının motivlərini dünya uşaq ədəbiyyatı motivləri ilə sintez halında birləşdirən Füzuli müəllim tələbələri elmi axtarışlara cəlb edə bilmiş, nəticədə bu sahədə böyük uğurlar qazanmışdır. Onun rəhbərliyi ilə Universitet Tələbə Elmi Cəmiyyətində iştirak edən tələbələrin bir çoxu birinci və ya müxtəlif dərəcəli diplomlara layiq görülmüşdür.
Füzuli müəllim, həmçinin, ali və orta ixtisas məktəbləri üçün “Uşaq ədəbiyyatı” dərsliyinin, “Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı” və “Dünya uşaq ədəbiyyatı” adlı dərs vəsaitlərinin, dərs proqramının (“Uşaq ədəbiyyatı”, “Ədəbi əsərlərin təhlili”) müəllifidir. Tədrisin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, tələbələrin tədris prosesinə daha fəal cəlb edilməsi, tələbələrin dərslik və dərs vəsaiti ilə təminatı, yeni təlim texnologiyalarının tətbiqi sahəsində qazandığı nailiyyətlərə görə bir neçə il “İlin müəllimi” müsabiqəsinin qalibi olmuş, “İlin nüfuzlu ziyalısı” fəxri adına layiq görülmüşdür. Bilik səviyyəsinə, təşkilatçılığına, Universitetdə keçirilən tədbirlərdə və ictimai işlərdəki fəallığına, prinsipial səmimi xarakterinə görə professor-müəllim kollektivinin və dərs dediyi tələbələr arasında böyük nüfuz qazanmışdır.
Tərcüməçi-nəzəriyyəçi Füzuli Əsgərli - Son illər bu sahədə müəyyən dərəcədə boşluq hiss edərək “Bədii tərcümə prinsipləri” (2009) monoqrafiyasını qələmə almış, bu günümüzə qədər çap edilmiş nöqsanlı uşaq nəsr əsərlərinin təshih olunmasını və yenidən tərcümə edilərək nəşr olunmasını tövsiyə etmişdir. Monoqrafiyada obrazların mənəvi-psixoloji aləminin təcəssümü, bədii tərcümədə üslub orijinallığı, milli xüsusiyyətlərin saxlanılması, atalar sözləri, məsəllər və idiomlardan istifadə üsulları problemlərinin düzgün həlli yollarını göstərmişdir.
Qırx il tərcümə sənətinə sadiq qalan, bu gün də fəaliyyətini davam etdirən F.Əsgərli bir sıra dünya xalqları yazıçılarının əsərlərini dilimizə məharətlə tərcümə edərək Azərbaycan oxucularına təqdim etmişdir. Onun tərcümə etdiyi A.Tolstoy, N.Nosov, Y.Larri, K.Sergiyenko, E.Vilde, A.Tammsaare, P.Kuusberq, A.Yaaksoo, Ə.Nesin, A.Laurinçukas, M.İrçan, F.Mironov, K.L.Kollodi, B.Xudaynəzərov, K.Naymanbayev, N.Dumbadze, A.Vestli və digər qələm sahiblərinin əsərləri çap olunmuş, onlardan bəziləri isə Dövlət Televiziya və Radiosuna təqdim edilmişdir.
Əsasən, 70 illik yaşamının 40 ilini Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının tədqiqinə həsr etmiş Füzuli Əsgərlinin monoqrafiyalarını oxuduqca hiss edirsən ki, böyük səbr sahibi olan müəllif bu sahəni araşdırarkən tədqiqatın ən incə və zəruri məqamlarına fikir vermiş, bu sahəni yeni elmi məlumatlarla zənginləşdirmişdir. Xüsusilə onun “Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının mərhələli inkişafı” adlı monoqrafiyasını qeyd etmək lazımdır. Milli uşaq ədəbiyyatımızın təşəkkülü və maarifçilik dövrü inkişafından başlayaraq, müstəqillik illərində milli uşaq ədəbiyyatında bədii forma axtarışlarına qədər dövrü əhatə edən bu elmi əsərdə bir çox elmi mənbələr diqqətlə araşdırılmış, müxtəlif illərin ədəbi mühitinə obyektiv qiymət verilmiş, təzadlı inkişaf yolu keçmiş, ifrat siyasi ideologiyaya daha çox önəm vermiş Sovet hakimiyyəti illərində yazılmış Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının yaradıcılıq mühiti mənbələr və məntiqi elmi mülahizələr əsasında bitkin şəkildə şərh olunmuşdur. Bu əsərin əsas elmi dəyəri ondan ibarətdir ki, müəllif bir sıra yeni mənbələri üzə çıxarmış, tədqiqata cəlb edilmiş ədəbi yaradıcılıq mühitinin obyektiv qiymətini verə bilmişdir. Bu əsərdə, həmçinin, bir çox rus ədəbiyyatşünas-tədqiqatçılarının əsərlərinə istinad edilmiş, hər ədəbi inkişaf mərhələsinin obyektiv dəyərləndirilməsi və ardıcıl şərhi üçün onlardan uyğun sitatlar gətirilmişdir.
Ədəbiyyatşünas F.Əsgərlinin “Uşaq ədəbiyyatı: qarşılıqlı yaradıcılıq qaynaqları” adlı monoqrafiyası isə mən deyərdim ki, indiyə qədər müraciət olunmayan bir mövzu dairəsini əhatə edir. Bu əsərdə yüksək ideyalılığı və estetik dolğunluğu ilə uşaq ədəbiyyatının əsas qaynaqlarından biri olan xalq yaradıcılığı yazılı ədəbiyyatın bir mənbəyi kimi tədqiq olunmuş, milli uşaq ədəbiyyatının yaradıcılıq ənənələrindən söz açılmış, klassik ədəbiyyatımızda folklor motivli uşaq oxusu nümunələri araşdırılmış, X.Şirvani, N.Gəncəvi, Q.Bürhanəddin, Ə.Təbrizi, Ş.İ.Xətai, M.Füzuli və digər sənətkarların əsərlərindəki uşaq oxusu nümunələri üzə çıxarılmışdır. O cümlədən, XIX əsrin birinci yarısında N.Gəncəvi ənənələrini orijinal şəkildə davam və inkişaf etdirən A.Bakıxanov və Q.Zakirin mənzum hekayə və təmsilləri bir uşaq oxusu kimi tədqiqata cəlb edilmişdir.
Müəllif XIX əsrin ikinci yarısı, XX əsrin ilk iki onilliyində yaranmış milli uşaq ədəbiyyatındakı qarşılıqlı yaradıcılıq qaynaqlarını üzə çıxarmış, hind xalq yaradıcılığı olan “Kəlilə və Dimnə”nin Azərbaycan sənətkarlarına göstərdiyi təsir gücünü uyğun gələn misallarla sübut etmişdir. Həmçinin, S.M.Qənizadə, M.Ə.Sabir, A.Səhhət, S.S.Axundov, R.Əfəndizadə, A.Şaiq, A.Divanbəyoğlu, İ.Musabəyov, C.Cabbarlı və digər qələm sahiblərinin yaradıcılığında dünya uşaq ədəbiyyatı motivlərinin təsir gücünü ədəbi nümunələrdən gətirdiyi misallarla göstərmişdir.
Qabaqkı illər ədəbi prosesdən fərqli nəzərə çarpan Sovet dövrü uşaq ədəbiyyatına müxtəlif ədəbi mənbələrin təsiri maraqlı faktlarla şərh olunmuşdur. A.Şaiq, M.Seyidzadə, M.Müşfiq, Mir Cəlal, Ə.Vəliyev, S.Vurğun, M.Dilbazi, R.Rza, Ə.Cəmil, M.Rzaquluzadə və digər qələm sahiblərinin qarşılıqlı yaradıcılıq mühitində ədəbi fəaliyyəti geniş təhlilə cəlb edilmişdir.
Tədqiqatçı alim F.Əsgərli yorulmaq bilmədən çalışmış, bir-birinin ardınca gərgin zəhməti hesabına başa gətirdiyi monoqrafiyalarını çap etdirmişdir. Müəllif qələmə aldığı “Bədii təhlil və ədəbi tənqid” adlı monoqrafiyasında müxtəlif problemlərə toxunmuş, ədəbi proseslər haqqında daha geniş təsəvvür yaratmaq üçün janrlar üzrə bədii təhlillərə geniş yer vermiş tənqidi fikirlərə öz münasibətini bildirmişdir. Bu kitaba daxil edilmiş “Azərbaycan nəsri və onun ədəbi tənqiddə yeri”, “XX əsrin 80-ci illərində Azərbaycan roman janrı ədəbi tənqiddə”, “Milli uşaq nəsrində obraz problemi və ədəbi tənqid”, “Dramaturji əsərlər ədəbi tənqidin güzgüsündə”, “Azərbaycan uşaq dramaturgiyasının inkişaf mərhələləri”, “XX əsrin 60-90-cı illərində uşaq şeiri və ədəbi tənqid”, “XX əsrin 50-ci illərində Azərbaycan ədəbi tənqidinin inkişaf yolu” adlanan fəsillərdən də görmək olur ki, tədqiqatçı müxtəlif illərdə mövcud olan ədəbi prosesləri, nəzəri məsələləri dərindən duyduğuna görə yanlışlığa yol vermədən ədəbi əsərləri obyektiv təhlil etmək, geniş mülahizələr yürütmək və elmi fikir söyləmək qüdrətinə malikdir.
Z.Xəlilin anadan olmasının 70 illik yubileyinə həsr etdiyi “Sehrli dünyanın memarı” adlı monoqrafiyasında F.Əsgərli sənətkarın poeziya, nəsr və dramaturji fəaliyyətini elmi-nəzəri aspektdə araşdırmış, tədqiqata cəlb etdiyi əsərlərin ideya-bədii və sənətkarlıq məziyyətlərinin açılmasına xüsusi diqqət yetirmişdir. Kitabda Zahid Xəlil poeziyasının musiqi ilə ahəngdarlığı, tərcümə yaradıcılığı və qarşılıqlı ədəbi əlaqələri daha geniş yer almış, müxtəlif qəzet və jurnallarda çap olunan Azərbaycan və rus tənqidçilərinin şairin yaradıcılığına münasibətini əks etdirən məqalələr toplanmışdır. “Sehrli dünyanın memarı”na nüfuz etdikcə düşünürsən ki, Zahid Xəlil yaradıcılığı janrdan asılı olmayaraq, hansı dəyərə malikdir, həmçinin, kiçik yaşlı oxucuların onu bu qədər sevməsinin səbəbləri üzə çıxır. Çünki mahir tədqiqatçı Zahid Xəlilin uşaq dünyasına bu həzinlikdə bələdçiliyinə, bədii nüfuz dairəsini yaxından tanıdığına görə belə bir bitkin tədqiqat əsərini ərsəyə gətirə bilmişdir: “Uşaqları söz sehrinə salan şair”, “Həm də böyüklərin həmdəmi”, “Uşaq şeirləri musiqi qanadlarında”, “Milli uşaq nəsrinin novatoru”, “Milli uşaq ədəbiyyatımızda ilk macəra roman janrı”, “Uşaq dramaturgiyasının inkişafında fəaliyyəti”, “Qarşılıqlı ədəbi əlaqələrin, bədii tərcümənin inkişafında rolu” və “Azərbaycan-rus ədəbi tənqidi bədii yaradıcılığı haqqında” fəsilləri dediklərimizi bir daha təsdiq edir. Kitabda, həmçinin, Azərbaycanın və dünyanın bir çox tanınmış yazıçı və şairlərinin Zahid Xəlilə və kitabın müəllifi Füzuli Əsgərliyə ünvanladığı məktub və teleqramlar bizə bunu deməyə əsas verir ki, bu ədəbi mühitdə tədqiqatçının da qələm sahibləri arasında nüfuz dairəsi geniş olmuşdur.
Tədqiqatçı alim Füzuli Əsgərli 70 yaşı haqlasa da, bu gün də öz elmi yaradıcılığı üzərində yorulmadan çalışır, müasir uşaq ədəbiyyatındakı problemlərin həlli üzərində düşünür və gələcəkdə bu ədəbiyyatın yeni istiqamətdə inkişafı üçün orijinal fikirlər irəli sürür. Milli uşaq ədəbiyyatını daha da zənginləşdirmək üçün dünya uşaq ədəbiyyatını da dilimizə tərcümə edir.
Mən tələbəlik dostuma uzun ömür, cansağlığı, yaradıcılığında uğurlar arzulayıram!
Nizami Xudiyev,
filologiya üzrə elmlər doktoru, professor, Əməkdar elm xadimi

 
  • Oxunub:  8760  |  
  • Tarix:  14-03-2015  |  
  •    Çap et   |  
Get Adobe Flash player
Ötən 13 ildə uğurla fəaliyyət göstərən BTC Ulu Öndər Heydər Əliyevin böyük səyləri sayəsində həyata vəsiqə qazanıb

15 İyul 21:17
IX Beynəlxalq Multikulturalizm Yay Məktəbinin iştirakçıları Azərbaycandakı tolerant mühit barədə məlumatlandırılıb
15 İyul 21:13
Diaspor gəncləri ilə görüş olub
15 İyul 21:01
SOCAR-ın “ENOC” şirkəti ilə müxtəlif layihələrə sərmayə yatırımları imkanları müzakirə olunub
15 İyul 21:00
Gürcüstan DİN ölkə ictimaiyyətinə müraciət edib
15 İyul 20:58
Pakistan Azərbaycanla bütün sahələrdə əlaqələrin daha da inkişafında maraqlıdır
15 İyul 20:56
Səudiyyə Ərəbistanı ilə ədliyyə sahəsində Əməkdaşlıq Proqramı imzalanıb
15 İyul 20:53
Təhsil Nazirliyində Heydər Əliyevin respublika rəhbərliyinə gəlməsinin 50 illiyi ilə bağlı tədbir keçirilib
15 İyul 20:52
Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə parlamentlərinin xarici əlaqələr komitələrinin üçtərəfli görüşü uğurlu platformadır
15 İyul 20:47
Ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə gəlişinin 50 illiyinə həsr olunmuş tədbir keçirilib
15 İyul 20:45
Polis Akademiyasında ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsinin 50 illiyi münasibətilə tədbir keçirilib
15 İyul 20:41
“Qarabağ” – “Partizani” görüşünü moldovalı hakimlər briqadası idarə edəcək
15 İyul 20:35
Aİ-Azərbaycan: strateji tərəfdaşlığın aktual aspektləri Tuskun səfəri fonunda
15 İyul 20:32
Voleybol üzrə qadınlardan ibarət milli komandamız ölkə xaricində təlim-məşq toplanışını davam etdirir
15 İyul 17:45
Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası kosmik hava proqnozunu açıqlayıb
15 İyul 17:41
Silahlı Qüvvələrin Hərbi Akademiyasında ingilis dili kursunun buraxılış mərasimi olub
15 İyul 17:28
"Gənc liderlər üçün yay məktəbləri”nin Oğuz turu uğurla davam edir
15 İyul 17:25
Azərbaycan və İsrail arasında innovasiya layihələri sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub
15 İyul 17:23
Xarici İşlər Nazirliyi ADA Universiteti ilə birlikdə “Azərbaycan diplomatiyası–100 il” adlı diplomatiya həftəsi təşkil edib
15 İyul 17:12
DSX: Gürcüstan vətəndaşları tərəfindən Azərbaycan sərhəd naryadına qarşı insident törədilib
15 İyul 17:10
İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi ilə Anlaşma Memorandumu imzalayıb
15 İyul 17:08
Polis Akademiyasının əyani şöbəsini bitirmiş məzunlar orta rəis heyəti vəzifələrinə təyin olunublar
15 İyul 17:02
Azərbaycan ilə Əfqanıstan arasında ali təhsil sahəsində əlaqələrin inkişaf perspektivləri müzakirə edilib
15 İyul 16:59
Gürcüstanın Azərbaycandakı səfiri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb
15 İyul 16:40
Lerikdə “Heydər Əliyev gənclərin düşüncəsində – 50 il” mövzusunda müzakirə aparılıb
15 İyul 16:31
Zviad Dzidziguri: Gürcüstan-Azərbaycan parlamentlərarası münasibətləri yüksək səviyyədədir
15 İyul 16:27
Sabirabadda “Din və ideoloji təhlükəsizlik” mövzusunda seminar-müşavirə keçirilib
15 İyul 16:26
Magistr təhsili almaq üçün qəbul olunanlar Qida Təhlükəziliyi Agentliyinə müsahibəyə dəvət edilirlər
15 İyul 16:18
Azərbaycan-Türkiyə-Gürcüstan parlamentlərinin xarici əlaqələr komitələrinin üçtərəfli iclası keçirilir
15 İyul 16:06
Şəkinin “Yuxarı Baş” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğunun ərazisi Xan Sarayı istisna olmaqla turistlərin üzünə tam açıqdır
15 İyul 15:52
“Beynəlxalq əmək standartları” mövzusunda konfrans keçirilir
15 İyul 15:29
Fərdi təhsil üzrə nümunəvi tədris planı təsdiqlənib
15 İyul 15:20
Rektor yüksək nəticə göstərmiş məzunlarla görüşüb
15 İyul 15:05
Rusiya-Azərbaycan: Sənaye kooperasiyası genişlənir
15 İyul 14:58
Lerikdə gənclərin sosial şəbəkə təlimi
15 İyul 14:56
Hesablama Palatasında nəzarət tədbirləri üzrə auditor hesabatları müzakirə olunub
15 İyul 14:54
Azərbaycanda səhralaşma problemi müzakirə olunub
15 İyul 14:46
İmadəddin Nəsiminin yaradıcılığına həsr olunmuş rəsm müsabiqəsi davam edir
15 İyul 14:12
“Visa” ölkəmizin işğal olunmuş ərazilərində fəaliyyətini tam dayandırıb
15 İyul 14:02
DİN-in Baş Pasport, Qeydiyyat və Miqrasiya İdarəsi vətəndaşlara müraciət edib
15 İyul 13:49
Dövlət Turizm Agentliyi: Şəki Xan Sarayının ərazisinə giriş bir müddət bağlı olacaq
15 İyul 13:46
IX Beynəlxalq Multikulturalizm Yay Məktəbi başlayıb
15 İyul 13:42
İyulun 16-da hava şəraiti meteohəssas insanlar üçün əlverişli olacaq
15 İyul 13:37
Baş Prokurorluq: Şəki Xan Sarayının həyətindəki ağacın budaqlarının qırılmasına əlverişsiz hava şəraiti səbəb olub
15 İyul 13:10
YAP gənclər arasındakı ünsiyyəti və əlaqələri möhkəmləndirən yeganə siyasi təşkilatdır
15 İyul 12:45
Ümumtəhsil məktəblərinin 2019-2020-ci dərs ilinə aid tədris planları təsdiq edilib
15 İyul 12:25
Sumqayıtda Aprel şəhidləri Raquf Orucov və Seymur Baxışovun xatirəsi anılıb
15 İyul 12:17
Füzulililər ulu öndər Heydər Əliyevin xalqımız qarşısındakı xidmətlərini minnətdarlıq hissi ilə anıblar
15 İyul 12:06
Azərbaycandan 102 ölkəyə məhsul ixrac olunub, 163 ölkədən isə idxal edilib
15 İyul 11:57
Altı ayda Azərbaycanda ÜDM 2,4 faiz artıb
15 İyul 11:56
BMT İnkişaf Proqramı KOBİA ilə birgə layihələrin reallaşdırılmasında maraqlıdır
15 İyul 11:52
Ulu Öndərin respublika rəhbərliyinə gəlişinin 50-ci ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan Ordusunda silsilə tədbirlər keçirilib
15 İyul 11:43
Ümummilli lider Heydər Əliyevin məzarını və Şəhidlər xiyabanını ziyarət
15 İyul 11:32
Azərbaycan nümayəndə heyəti Vaşinqtonda keçiriləcək konfransda iştirak edəcək
15 İyul 11:30
İbtidai sinif müəllimi olmaq istəyən namizədlər imtahan verirlər
15 İyul 11:27
IX Beynəlxalq Multikulturalizm Yay Məktəbinin iştirakçıları Ulu Öndərin və şəhidlərin xatirəsini anıblar
15 İyul 11:12
Azərbaycan atleti Serbiyada keçirilən Balkan çempionatında gümüş medal qazanıb
15 İyul 10:54
Gənc liderlər üçün yay məktəblərinin II Lerik turunun iştirakçıları yola salınıb
15 İyul 10:45
Səhiyyə Nazirliyi Şəkidə baş verən hadisə ilə bağlı xəsarət alanların son vəziyyəti barədə açıqlama verib
15 İyul 10:38
Cəbhənin bəzi sahələrində atəşkəs rejimi ara-sıra açılan atəşlə pozulub
15 İyul 10:08
Milli Dram Teatrı mövsümü “Qarabağnamə” ilə bağlayıb
15 İyul 09:17
Türkiyədə 15 İyul - Demokratiya və Milli Birlik Günüdür
15 İyul 08:54
Ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə gəlməsinin 50 illiyi münasibətilə konsert keçirilib
15 İyul 08:47
XV Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalının Əməliyyat Komitəsi Gəncədə konsert təşkil edib
15 İyul 08:43
Özbəkistan portalı ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə gəlməsinin 50 illiyi ilə bağlı məqalə yayımlayıb
14 İyul 14:42
Naftalanda 200 yerlik körpələr evi-uşaq bağçası üçün yeni bina tikilir
14 İyul 14:32
Pərvin Kərimzadə: Milli elm və təhsilin inkişafı Heydər Əliyev siyasi kursunun uğurudur
14 İyul 14:26
Ölkə ərazisində iyulun 15-nə gözlənilən hava proqnozu açıqlanıb
14 İyul 14:00
AZƏRBAYCANIN MİLLİ MARAQLARINI HƏR ZAMAN UCA TUTAN DAHİ LİDER
14 İyul 12:12
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva: Ümummilli lider Heydər Əliyev bütün ömrü boyu xalqına, vətəninə sədaqətlə xidmət edib
14 İyul 11:34
Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə Kannda Azərbaycan mədəniyyəti günləri başlayıb

Video

 

Müsahibə

»»»
 

Müəlliflər


»»»
ARXİV
B Be Ça Ç Ca C Ş
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
HAVA HAQQINDA
Bakı
gündüz+27 +32
gecə+18 +22