Heydər Əliyev
yeni azerbaycan logo

Ana səhifə / Arxiv / Şeytan söz meydanında

Şeytan söz meydanında

21.05.2022 [13:20]

Ədəbiyyatda demonizmin keçdiyi yola ötəri baxış

F. Uğurlu

Mövlana Cəlaləddin Rumi deyirdi ki, Allah xeyiri də, şəri də özü yaradıb, fəqət yalnız xeyirə razı olur. O, fikrini belə xırdalayır: xeyiri buyurmaq, şəri yasaqlamaq üçün şər törətmək istəyən bir kimsənin olması şərtdir. Belə bir varlığın olmasını istəmək əslində şərin özünü istəmək deməkdir. Bəli, bu mənada Allah şəri də istəyir, ancaq yalnız buna görə istəyir ki, xeyirin şər üzərində qələbəsini aləmlərə nümayiş etdirsin. Hədislərin birində Tanrının dilindən belə deyilir: “Mən gizli bir xəzinəydim, özümü tanı(t)maq üçün aləmləri yaratdım”.

Daha sonra Mövlana bir neçə örnək gətirir: müəllim biliksiz adamların olmağını arzulayar, ancaq onların savadsız qalmasını istəməz, yoxsa öyrətməyə də can atmazdı; həkim xəstənin olmasını arzulayar, ancaq xəstəliyin xəstəyə güc gəlməsini istəməz, yoxsa xəstəni sağaltmağa da cəhd göstərməzdi; sərkərdə düşmən ordusunun gəlməsini arzulayar, ancaq düşmənə basılmağı istəməz, qələbə çalmağa çalışar. Hər üç hal insanın (konkret situasiyalarda müəllimin, həkimin, sərkərdənin) özünü dərk eləməsi, öz gücünü, varlığını təsdiqləməsi prosesidir. Dolayısıyla şərin ortaya çıxması, xeyirin şəri yenməsi də Allahın özünü tanıması, öz qüdrətini təsdiqləməsi prosesidir.

Məsələnin bu cür qoyuluşundan Mövlana çox cəsarətli, çox da mübahisəli nəticələr çıxarır: xeyir üçün şərdən gərəkli, iman üçün küfrdən vacib heç nə yoxdur. Şəri şər olduğu üçün diləmək çirkindir, fəqət şəri xeyir üçün diləmək çirkin deyil. Tanrının yaratdığını məhv eləmək şərdir, fəqət cüzi şərdir; bunun qarşılığında, tutalım, bir xalqı, bir eli ölümdən qurtarmaq böyük xeyirdir.

Yeri gəlmişkən, Mövlana bu məsələni böyük alman filosofu Hegeldən nə az, nə çox - düz altı yüz il əvvəl ortaya gətirib. XIX əsrin birinci rübündə Rumi əsərlərinin alman dilində doğuluşu bütün Avropada, ən çox da Almaniyada böyük rezonans yaratmışdı, çiçəklənməkdə olan alman poeziyasına, alman fəlsəfəsinə əhəmiyyətli təsir göstərmişdi. Hegel “Ruh fəlsəfəsi” əsərində Cəlaləddin Rumidən söz açıb onun poeziyasından sitatlar gətirmişdi, sufizmlə induizmin eyniləşdirilməsinə, ağına-bozuna baxmadan bütün sufilərə, o cümlədən Mövlanaya “panteist” damğası vurulmasına etiraz eləmişdi. Əfsus ki, Hegelin bu xəbərdarlığını tədqiqatçılar uzun müddət qulaqardına vurdular...

***

Mövlanadan altı yüz il sonra başqa bir alman dahisi də onun həqiqətinə yetişdi. Faustun gözünə ilk dəfə görünən Mefistofel (İblis) onun “Sən kimsən?” sualına belə cavab verir: “Mən daim şər istəyən, fəqət daim xeyir törədən bir qüdrətin parçasıyam”. Mövlananın da, Hötenin də dedikləri Hegelin dialektika qanunlarının poetik dildə ifadəsidir.

Doğrudur, bəzi idealist filosoflar Allahın şəri törətməsi ideyasıyla barışmırlar. Məsələn, xristian mistiki, katoliklərin müqəddəs, pravoslavların əziz adlandırdığı Avqustin Avreli bu fikirdəydi ki, Tanrı qaranlığı yaratmayıb, qaranlıq Tanrının nuru, ziyası düşməyən yerdir. Bu cür yanaşanda Şeytan Allahın xidmətçisi rolundan çıxır, şər bəraətdən kəsilir.

Fəqət Hötenin daşdan keçən əsərində, bir əsr sonra Bulqakovun ona nəzərən yazdığı “Master və Marqarita” romanında İblis (Mefistofel, Voland) Tanrının köməkçisi, icraçısı kimi qələmə verilir. Bu halda ortaya teoloji sual çıxır: şəri ortadan qaldırmağa, Şeytanı daşlamağa lüzum varmı? Əgər Şeytan Allahın buyruqlarını yerinə yetirirsə, xeyirlə şər arasında düşmənçilik gözdən pərdə asmaq üçündürsə, demək, İblisin əliylə insanları yoldan çıxaran, onları bəd­əməlliyə şirnikləndirən elə Tanrı özüdür.

Bunlar xatalı suallardır, ümumiyyətlə, idealist fəlsəfənin təzadlı məqamları çoxdur.

***

Hegel deyirdi ki, Kantın dualizmindən qurtulmaq lazımdır, yəni noumenlər aləmini (ideal dünyanı) fenomenlər aləmindən (real dünyadan) ayırmağa ehtiyac yoxdur, gerçək dünyada nə baş verirsə, hamısı ruhun tərpənişlərinin nəticəsidir. Ancaq məsələni bu cür qoyanda xeyirlə şər arasından sərhəd də götürülür, əxlaq dəyərdən düşür, bütün əməllərə görə məsuliyyət ruhun (yəni Allahın) boynunda qalır.

Hegel yaşıdı Napoleonu at belində görəndə dostlarına həyəcanla Mütləq Ruhu, yəni Tanrını gördüyünü söyləmişdi. Maraqlıdır, əgər Napoleon Tanrıya tay tutulursa, onda bəs İblis kimdir? Görəsən, yüz il sonranın Almaniyasında yaşasaydı, böyük filosof iyirminci əsrin Napoleonunu - Hitleri də Allah sayardımı?

Höte Mefistofelin ağır günahlara batırdığı Faustu sonda Tanrı dərgahına göndərir. Bunu da anlamaq çətindir: əgər Faust cənnətlikdirsə, onda bəs cəhənnəm kimdən ötrüdür? Ümumiyyətlə, niyə insan hansısa həqiqətə günahlardan, əzablardan keçməklə çatmalıdır? Allaha birbaşa yol yoxdurmu, o yol mütləq Şeytanın bığının altındanmı keçməlidir?

Xristian filosofları Tanrını şərdən arındırmağa nə qədər çalışsalar da, bu yanaşma xristian dini üçün xarakterikdir, ən tipik örnəyi də Dostoyevskinin yaradıcılığıdır. Müəllifin özü kimi qəhrəmanları da cəhənnəm əzabından keçməmiş dinə-imana gəlmirlər. Raskolnikov tipli xarakterlər üçün ağır günahlara bulaşıb sonradan tövbə eləmək Allahla ünsiyyət qurmağın yeganə yoludur. Şübhə, asilik, suç, əzab - budur Dostoyevski qəhrəmanlarını Tanrıya aparan yollar. Onun İvan Karamazovu xeyirlə şərin qardaşlaşdığı ilahi harmoniyaya qarşı üsyana qalxsa da, bu harmoniyanın itlərə yedizdirilmiş uşağın bir damla göz yaşına dəymədiyini deyib biletini geri qaytarsa da, Dostoyevski İvanın rasional qiyamını təqdir eləmir, onu Şeytanla sazişə, İblisin səcdəsinə itələyir, bununla da zahirən özünün antipodu olan, milyonların əzabına zərurət donu geyindirməklə bəraət qazandıran Hegellə faktiki eyni platformadan çıxış eləyir.

***

Optimist fikir adamları üçün İblis Tanrının yardımçısı, buyruqçusu, ilahi nizamın qorunmasında vacib rol oynayan gizli xəfiyyəsidir. Pessimist mütəfəkkirlər üçünsə şər dünyanın təbii halı, yeganə səmimi sifətidir. Maqbetin monoloqunda Şekspir bu acı, həm də sərt gerçəyi belə ifadə eləyir: “Həyat - bir sərsəmin danışdığı hay-küy və hiddət dolu mənasız əhvalatdır”. Həqiqətən də təbiətdə xeyirə, sevgiyə, mərhəmətə, ədalətə yer yoxdur, bütün maddi aləm şər qanunlarıyla idarə olunur. Xeyir, sevgi, mərhəmət, ədalət varsa, onun mənbəyi təbiət ola bilməz, onun qaynağı yalnız ruh, ideal aləm, bir sözlə, Tanrı ola bilər.

Mən ideal aləmi insandan kənarda axtarmağın tərəfdarı deyiləm. Canlı-cansız nə yaranıbsa hamısının ruhu var, ancaq insandan başqa heç bir varlıq öz ruhunu ifadə eləyə bilmir. Canlı-cansız bütün təbiət insanın ona münasibətində ifadəsini tapır, məna qazanır. Ruhun gücü Allah gücüdür, yalnız o güc ana təbiətin bətnində qaynaşan xaosu nizama salıb kosmosa çevirə bilər. Şair qələmi daşı, ağacı, quşu, heyvanı da danışdırmaq, istədiyi varlığa, cəmi məxluqata özünü tanıtmaq, şəxsiyyət vəsiqəsi vermək iqtidarındadır. Öz cismani varlığını Şeytan adlandırıb onu ruhuna - Tanrıya qarşı qoymaq da insanın ağlına gəlib. İblis - maddi dünyanın ümumiləşdirilmiş obrazıdır. Hörmüzd - Zərdüştün öz ruhuna, Əhrimən - öz cisminə verdiyi addır.

***

Dantenin altı yarasa qanadıyla, üç cəhənglə “mükafatlandırılmış” cəhənnəm qarovulçusu Lüsiferi, Miltonun “İtirilmiş cənnət” poemasında xaos körpüsündən keçib cəhənnəmə girən Lüsiferi Avropa ədəbiyyatındakı şeytanların əcdadlarıdır. “İlahi komediya”nın bədheybət iblisi “Bəşəri komediya”nın katorqadan qaçmış təhlükəli canisi Votrenə qədər təkamül yolu keçib. Bir neçə əsərində şər fırtınaları qoparan mənfi yüklü qəhrəmanını Balzak “Qorio ata” romanında açıq mətnlə İblis adlandırır. Balzakın qalan şeytanları kimi Votren də Tanrıyla əməkdaşlığa meyilli deyil, çünki onun tanrısı elə hər an yüz min fəsad törədən, Şeyx Nizaminin dul qarıya bənzətdiyi namərd fələyin özüdür. Katorqa qəhrəmanı, cəhənnəm keşikçisi, fitnə-fəsad dahisi Votren caynağına keçirməkdə olduğu saf tələbəyə belə deyir: “Mən Benvenuto Çellininin xatirələrini oxumuşam, özü də italyanca. Çellini başkəsən, yolkəsən bir adam idi, mən ondan dərs götürmüşəm, hər addımda fələk kimi can almağı ondan öyrənmişəm”.

Balzakdan ötrü bu dünya ehtiraslar, tamahlar tonqalının atəşiylə gecə-gündüz qır qazanı kimi qaynayan cəhənnəm tiyanıdır, yalnız bu alovun ütmədiyi, qarsmadığı uzaqlıqda insan mömin, dinc, rahat həyat keçirə bilər. Başqa sözlə, biz İblisin mülkündə yaşayırıq, buradan yalnız bir qurtuluş yolu var - ehtirasları, qorxuları söndürüb Şeytanın rıçaqlarını əlindən çıxarmaq, yəni fələyin kanselyariyasından adını sildirib şər tanrısının üsuli-idarəsindən mürəxxəs olmaq.

Stendal, Flober, Qonçarov, Turgenev, Mopassan, Çexov, Kafka, Akutaqava, Folkner, Heminquey, Kamyu, Selincer, Markes kimi yazıçılar da aşağı-yuxarı bu düşüncənin ətrafında dövr eləyirlər. Onlardan ötrü də şər dünyanın təbii halı, Şeytan mülkün ağasıdır; həyat fani, ömür puç, sevinclər, sevgilər gəldi-gedərdir. Stendalın “Parma monastırı”yla Hüqonun “Paris Notr-Dam kilsəsi”ni qarşılaşdırsaq, birində İblisin təntənəsinə, o birində iflasına şahid olarıq.

Ardı gələn sayımızda...

Paylaş:
Baxılıb: 304 dəfə
Multi-media

Xəbər lenti

Hamısına bax

Xəbər lenti

Xəbər lenti

Xəbər lenti

Xəbər lenti

İqtisadiyyat

Xəbər lenti

Prezident bu gün

Prezident bu gün

12 Avqust 10:29

İqtisadiyyat

MEDİA

Gender bərabərliyi

12 Avqust 10:21

Yeni texnologiyalar

Xəbər lenti

4 ildən sonra...

12 Avqust 10:16

Siyasət

Siyasət

Gündəm

Xəbər lenti

Xəbər lenti

Xəbər lenti

Xəbər lenti

Xəbər lenti

Dünya

Ədəbiyyat

Ədəbiyyat

Arxiv
B Be Ça Ç Ca C Ş
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31